แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ

วัดเสาธงกลาง

ตั้งอยู่เลขที่ ๓๖ บ้านบางเสาธง หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๕๔ ไร่ ๑ งาน ๒๐ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือยาว ๑๐ เส้น ติดต่อกับที่ดินเอกชน ทิศใต้ยาว ๘ เส้น ติดต่อกับลำคลองชวดลาน ทิศตะวันออกยาว ๕ เส้น ๑๑ วา ติดต่อกับลำคลองบางเสาธง ทิศตะวันตกยาว ๖ เส้น ๑๑ วา ติดต่อกับลำคลองชวดลาน วัดเสาธงกลาง สร้างเมื่อประมาณพ.ศ. ๒๔๒๗ โดยมีนายปื้นได้ซื้อที่ดินประมาณ ๒๐ ไร่ บริจาคให้เป็นที่สร้างวัด ต่อมานางสาวมุ้ย ถวายที่ดินเพิ่มเติมให้วัด ๒ ไร่ ๒ งาน นายเสงี่ยม นางฟัก อ่ำชิต ถวายอีก ๙ ไร่ ๑ งาน ๑๘ ตารางวา และนางเน้ย มียิ้ม ขายและถวายให้วัดรวม ๒๐ไร่ เกี่ยวกับนามวัดเดิมมีนามว่า"วัดราษฎร์สโมสร" เมื่อได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์ชาวบ้านได้เรียกว่า" วัดคลองเสาธง " เนื่องจากมีอีกวัดหนึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลกันนักคือวัดเสาธงนอก วัดนี้จึงได้นามว่า" วัดเสาธงกลาง" ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๓๗ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๖ เมตร ได้ผูกพัทธสีมาเมื่อพ.ศ.๒๔๓๗

แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ

วัดศิริเสาธง

วัดศิริเสาธง ตั้งอยู่ที่ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรปราการ

วัดบัวโรย

ตั้งอยู่เลขที่ ๖๖ บ้านชวดบัว หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

เสาธงนอก

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๑ บ้านบางเสาธง หมู่ที่ ๖ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับบริการนักท่องเที่ยว

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับบริการนักท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ตำบลบางเสาธง - ห้องน้ำสาธารณะ - จุดทิ้งขยะ - สถานที่พักผ่อน/สวนสาธารณะ - ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว