แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ

เสาธงนอก

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๑ บ้านบางเสาธง หมู่ที่ ๖ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๓ งาน ๑๘ ตารางวา ติดต่อกับบ้านเรือนราษฎร ทิศใต้ติดต่อกับบ้านเรือนราษฎร ทิศตะวันออกติดต่อกับลำคลองบางเสาธง ทิศตะวันตกติดต่อกับที่ดินเอกชน วัดเสาธงนอก เดิมได้สร้างขึ้นในหมู่เกาะอิสลามนามว่า "วัดบ้านไร่" วัดไม่เจริญเนื่องจากขาดผู้ทะนุบำรุงจึงได้ย้ายมาสร้างขึ้น ณ ที่ตั้งอยู่ในปัจจุบัน เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๔๔๗ และได้นามใหม่ตามนามท้องที่ตั้งวัดว่า "วัดเสาธงนอก " ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ได้ผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์พ.ศ.๒๕๑๔

แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ

วัดศิริเสาธง

วัดศิริเสาธง ตั้งอยู่ที่ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรปราการ

วัดบัวโรย

ตั้งอยู่เลขที่ ๖๖ บ้านชวดบัว หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

วัดเสาธงกลาง

ตั้งอยู่เลขที่ ๓๖ บ้านบางเสาธง หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับบริการนักท่องเที่ยว

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับบริการนักท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ตำบลบางเสาธง - ห้องน้ำสาธารณะ - จุดทิ้งขยะ - สถานที่พักผ่อน/สวนสาธารณะ - ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว