แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ

วัดบัวโรย

ตั้งอยู่เลขที่ ๖๖ บ้านชวดบัว หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๑๗ ไร่ ๒ งาน ๒๘ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือยาว ๔ เส้น ๑๘ วา ติดต่อกับคลองชวดบัว ทิศใต้ยาว ๔ เส้น ๘ วา ติดต่อกับที่นาเอกชน ทิศตะวันออกยาว ๔ เส้น ๓ วา ติดต่อกับที่นาเอกชน ทิศตะวันตกยาว ๓ เส้น ๙ วา ติดต่อกับคลองบางเสาธงวัดบัวโรยสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๔๓๐ โดยมีนายโชติ นางคล้อย โชติช่วง เป็นผู้ดำเนินการสร้างวัด ได้ขนานนามว่า " วัดโชติบัว"เพื่อเป็นเกียรติอนุสรณ์และศักดิ์ศรีแก่ผู้สร้างและสถานที่สร้างมีบัวหลวงขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ต่อมาได้เรียกเพี้ยนไปเป็น"วัดชวดบัว"เพราะตั้งอยู่ริมคลองชวดบัวและได้ใช้นามว่า " วัดบัวโรย "ในคราวได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาการบูรณะพัฒนาวัด ประมาณพ.ศ.๒๔๖๐ เป็นต้นมา คุณแม่โมด ฟักอุดมพร้อมด้วยนายล้อม ฟักอุดม บุตรชาย บ้านอยู่คลองบางประกอกฝั้งธนบุรีได้มาสร้างอาคารเสนาสนะไว้เป็นจำนวนมากวัดบัวโรยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ประมาณพ.ศ.๒๔๕๗ และผูกพัทธสีมาในปีเดียวกัน

วัดบัวโรย เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของจังหวัดสมุทรปราการ เดิมทีชาวบ้านเรียกว่า วัดชวดบัว และได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “วัดบัวโรย” จนถึงปัจจุบัน ลักษณะเด่นของวัดบัวโรยนั้น มีพิพิธภัณฑ์แสดงวัตถุโบราณ ทั้งทางด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรมอันเก่าแก่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตในอดีตของผู้คนชุมชนบางเสาธงให้ผู้ที่สนใจได้ชมกัน
ภายในวัดยังมีการสร้างเจดีย์ใหญ่ ทาด้วยสีทองเหลืองอร่าม สวยงามเป็นที่สะดุดตาของผู้ที่สัญจรไปมา โดยอดีตเจ้าอาวาสได้ให้นามไว้ว่า “มหาเจดีย์ศรีบัวโรย” และภายในเจดีย์ได้ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์พระนามว่า “หลวงพ่อเพชร” ซึ่งมีพุทธลักษณะเป็นปางจงกรม หนึ่งเดียวในสมุทรปราการ ที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เลื่องลือของคนบัวโรยมาช้านาน หากใครอยากมากราบสักการะหลวงพ่อเพชรหรือชมพิพิธภัณฑ์ของทางวัด สามารถเดินทางมาด้วยรถยนต์ โดยวิ่งบนถนนเทพรัตน์ (บางนา-ตราด) กม.23 มุ่งหน้าไปชลบุรี ทางเข้าอยู่ซ้ายมือตรงข้ามโรงพยาบาลบางนา 2 เลี้ยวซ้ายเข้ามาระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ซึ่งจะมีป้ายบอกตลอดทางจนถึงวัดบัวโรย

แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ

วัดศิริเสาธง

วัดศิริเสาธง ตั้งอยู่ที่ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรปราการ

เสาธงนอก

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๑ บ้านบางเสาธง หมู่ที่ ๖ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

วัดเสาธงกลาง

ตั้งอยู่เลขที่ ๓๖ บ้านบางเสาธง หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับบริการนักท่องเที่ยว

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับบริการนักท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ตำบลบางเสาธง - ห้องน้ำสาธารณะ - จุดทิ้งขยะ - สถานที่พักผ่อน/สวนสาธารณะ - ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว