หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

ขนม/อาหาร
ผักผลไม้
เครื่องดื่ม
อุปกรณ์/เครื่องใช้