คณะผู้บริหารและบุคลากร

กองสวัสดิการสังคม
นางสาวสุมนทิพย์ ภิรมย์กิจ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง) เบอร์โทรศัพท์ 02-7071673 ต่อ 666

นางสาวกัญณัฎฐ์ อุดมรักษาทรัพย์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพ เบอร์โทรศัพท์ 02-7071673 ต่อ 610
นางสาวอุมาพร หาญณรงค์พงษ์
หัวหน้าฝ่ายกิจการสตรีและคนชรา เบอร์โทรศัพท์ 02-7071673 ต่อ 611
นางสาวนภัสวรรณ สีสะอาด
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ เบอร์โทรศัพท์ 02-7071673 ต่อ 613
นายกัมปนาท สถิตไพศาลวงค์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวอัจฉิยา ฝ่ายสัจจา
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
นายสมเกียรติ ทองหล่อ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

พนักงานจ้าง

นายไชยเชษฐ์ ส่งแสงรัตน์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน