คณะผู้บริหารและบุคลากร

กองสวัสดิการสังคม
นางสาวสุมนทิพย์ ภิรมย์กิจ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง)

นางสาววนัสดา เย็นกูล
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
นางสาวนภัสวรรณ สีสะอาด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายกัมปนาท สถิตไพศาลวงค์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวอัจฉิยา ฝ่ายสัจจา
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

พนักงานจ้าง

นายไชยเชษฐ์ ส่งแสงรัตน์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน