คณะผู้บริหารและบุคลากร

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางพวงทิพย์ อุปฮาด
ผู้อำนวยกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง) เบอร์โทรศัพท์ 02-7071673 ต่อ 555

นางสาวทองใส ณ อุบล
ครู คศ.๒
นางสาวกาญจนา คุ้มจันทร์
ครู คศ.๑
นางสาวสิริกันกมล ปิติรุจิภัคพงษ์
ครู คศ.๑
นางสาววันดี เงินไทย
ครู คศ.๑
นางพวงเพ็ญ ปานท่าไข่
ครู คศ.๑
นางปาริชาต บุญเนตร
ครู คศ.๑
นางวันเพ็ญ อินทร์แก้ว
ครู คศ.๒
นางวันเพ็ญ สร้อยพันมี
ครู คศ.๑
นางอัมพร สุวรรณวิจิตร
ครู คศ.๑
นางสาวกุลธิดา สิทธิพร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
-ว่าง-
ครูผู้ดูแลเด็ก อันดับ ครูผู้ช่วย
นางสาวพิมพ์วิภา อินทร์ม่วง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวสุภาพร สาระวารี
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
นางสาวรัตน์เกล้า เกตุแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
-ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
-ว่าง-
นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
-ว่าง-
ครูผู้ดูแลเด็ก อันดับ ครูผู้ช่วย
-ว่าง-
ครูผู้ดูแลเด็ก อันดับ ครูผู้ช่วย
นายปรัชญา ถาวรกาล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)

พนักงานจ้าง

นางสาวรมย์รวี สุขสาคร
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจิระนันท์ เนื้อนา
ผู้ดูแลเด็ก
นายชัยวัฒน์ แผนสมบูรณ์
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวจิราภรณ์ จันทำ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวเบญจมาภรณ์ อุไรวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานงานเงินและบัญชี
นางนงนุช พันธุ์ประเสริฐ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวภิชญาดา กัญจะเตวิช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสดใส นิมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวรุ่งเพ็ชร์ บุญมี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
นางสาวอรวรรณ ขวัญเนียม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีคุณวุฒิ)
นางสาวอุษา ยังเจริญ
นักการภารโรง
นายพงษ์สิงห์ สิงหาศรี
นักการภารโรง
(ว่าง)
นักการภารโรง
นางสาวปาจรีย์ ปานท่าไข่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางรุ่งทิวา หงษ์เจริญ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจินตนา ปรือปรัก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวหนึ่งฤทัย พิชัยยุทธ
คนสวน
นางสาวสุภาดา เนาว์โนนทอง
ผู้ดูแลเด็ก
(ว่าง)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางวิมล สุดสี
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวสุชาดา แซ่พั่ว
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(ว่าง)
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวณปภัช ออกสันเทียะ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุรี บัญเติม
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
(ว่าง)
คนงานทั่วไป
(ว่าง)
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววินัย กาญจนปาน
ผู้ช่วยนักการภารโรง
นางสาวน้ำฝน พรชัย
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเนตรชนก ตัณฑ์ณรงค์
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก