คณะผู้บริหารและบุคลากร

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายบุญชู ประมาตร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานศึกษา ระดับกลาง)

นางสุภาภรณ์ ปาลศรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา (นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)
นางสาวทองใส ณ อุบล
ครู คศ.๑
นางสาวกาญจนา คุ้มจันทร์
ครู คศ.๑
นางสาวสิริกันกมล ปิติรุจิภัคพงษ์
ครู คศ.๑
นางสาววันดี เงินไทย
ครู คศ.๑
นางพวงเพ็ญ ปานท่าไข่
ครู คศ.๑
นางปาริชาต บุญเนตร
ครู คศ.๑
นางรัตนาภรณ์ เอี่ยมสำอางค์
ครู คศ.๑
นางวันเพ็ญ สร้อยพันมี
ครู คศ.๑
นางอัมพร สุวรรณวิจิตร
ครู คศ.๑
นายประสิทธิ์ จงรักษ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวกุลธิดา สิทธิพร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวสมหญิง สมสวาสดิ์
ครูผู้ดูแลเด็ก อันดับ ครูผู้ช่วย
นายปิยะโชติ สายวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

พนักงานจ้าง

นายสมัคร ชุนบุญ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางนงนุช พันธุ์ประเสริฐ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวภิชญาดา กัญจะเตวิช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสดใส นิมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวรุ่งเพ็ชร์ บุญมี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
นางสาวอรวรรณ ขวัญเนียม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีคุณวุฒิ)
นางสาวอุษา ยังเจริญ
นักการภารโรง
นายพงษ์สิงห์ สิงหาศรี
นักการภารโรง
นายพินิจ บุญมี
นักการภารโรง
นางสาวพรพิมล หอมหวาน
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวโศรดา วรเกิด
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจินตนา ปรือปรัก
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเกษศรินทร์ ม่วงอ่อน
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวหนึ่งฤทัย พิชัยยุทธ
คนสวน
นางสาวสุภาดา เนาว์โนนทอง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพิชญ์ชญาภา เหลาแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวภัทรภร ทัตเศษ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววารุณี ศรีรุ่ง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวกาญจนา พลเยี่ยม
ผู้ดูแลเด็ก