คณะผู้บริหารและบุคลากร

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายศุภชัย แดงถาวร
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง)

นายฉัตรชัย สุขแก้ว
หัวหน้าฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง)
นางสาวปพิชญา หอมคง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
จ่าเอกอภิชาติ ช่วงโชติ
พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน
นางสาวพันทิพา รัตนะ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวสายสมร แสงแจ่ม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

พนักงานจ้าง

นางสาวศิริลักษณ์ กอยนาพันธ์
คนงานทั่วไป
นางสาวนพวรรณ จันทอง
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
นางสาวศุภลักษณ์ เกษารัตน์
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
นายณัฐวุฒิ คงวัฒนะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายมนัส ภู่แก้ว
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายนิคม ทับทวี
คนงานทั่วไป
นางจำเนียร ช่วงโชติ
คนงานทั่วไป
นางสาวบัณฑิตา ภูพวก
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
นายจักรี บรรพแก้ว
คนงานทั่วไป
นายมนัส กอยนาพันธ์
คนงานทั่วไป
นายศิริชัย ศรีเมือง
พนักงานขับรถยนต์
นายปฏิภาณ จีนกลับ
คนงานทั่วไป
นายอริสมันต์ บุญมา
คนงานทั่วไป
นายอานนท์ ภู่แก้ว
คนงานทั่วไป
นายรังศิพล สง่าพล
คนงานทั่วไป
นายครรชิต โสลาลาด
คนงานทั่วไป
นายชัยสิทธิ์ พรมคำดี
คนงานทั่วไป
นายทศพล มาตบุญโท
คนงานทั่วไป
นางสาวศรีพรรณ ชมพูศรี
คนงานทั่วไป
นายสมเกียรติ ช้างดี
คนงานทั่วไป
นายทองวัน กล้าเดช
คนงานทั่วไป
นายชรัมย์ นำภา
คนงานทั่วไป
นายสันติสุข แก้วนุ่ม
คนงานทั่วไป
นายธันวา ฤทธิ์นายม
คนงานทั่วไป
นายทวี ทองใส
คนงานทั่วไป
นายเชาวลิต จันทร์สุขสวัสดิ์
คนงานทั่วไป
นายเสงี่ยม แน่นกระโทก
คนงานทั่วไป
นายบัญชา บาตสุวรรณ์
คนงานทั่วไป