คณะผู้บริหารและบุคลากร

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายศุภชัย แดงถาวร
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง)

นายฉัตรชัย สุขแก้ว
หัวหน้าฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง)
นางสาวปพิชญา หอมคง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
จ่าเอกอภิชาติ ช่วงโชติ
พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน
นางสาวพันทิพา รัตนะ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวสายสมร แสงแจ่ม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

พนักงานจ้าง

นางสาวนพวรรณ จันทอง
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
นางสาวศุภลักษณ์ เกษารัตน์
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
นายณัฐวุฒิ คงวัฒนะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายมนัส ภู่แก้ว
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายนิคม ทับทวี
คนงานทั่วไป
นางจำเนียร ช่วงโชติ
คนงานทั่วไป
นายสาธิต สุขคุ้ม
คนงานทั่วไป
นายถวิล รอดสวัสดิ์
คนงานทั่วไป
นายจักรี บรรพแก้ว
คนงานทั่วไป
นายมนัส กอยนาพันธ์
คนงานทั่วไป
นายศิริชัย ศรีเมือง
คนงานทั่วไป
นายปฏิภาณ จีนกลับ
คนงานทั่วไป
นายอริสมันต์ บุญมา
คนงานทั่วไป
นายอานนท์ ภู่แก้ว
คนงานทั่วไป
นายรังศิพล สง่าพล
คนงานทั่วไป