คณะผู้บริหารและบุคลากร

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายศุภชัย แดงถาวร
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง) เบอร์โทรศัพท์ 02-7071673 ต่อ 444
นายฉัตรชัย สุขแก้ว
หัวหน้าฝ่ายควบคุมและจัดการคุณภาพ (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง) เบอร์โทรศัพท์ 02-7071673 ต่อ 414

นางสาวปพิชญา หอมคง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
จ่าเอกอภิชาติ ช่วงโชติ
พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน
นางสาวพันทิพา รัตนะ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวสายสมร แสงแจ่ม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายภาสกร กำมเลศ
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
นายอาณัติ น้อยแดง
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

พนักงานจ้าง

นางสาวนพวรรณ จันทอง
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
นางสาวศุภลักษณ์ เกษารัตน์
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
นายณัฐวุฒิ คงวัฒนะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายมนัส ภู่แก้ว
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายนิคม ทับทวี
คนงานทั่วไป
นายถวิล รอดสวัสดิ์
คนงานทั่วไป
นายจักรี บรรพแก้ว
คนงานทั่วไป
นายมนัส กอยนาพันธ์
คนงานทั่วไป
นายศิริชัย ศรีเมือง
คนงานทั่วไป
นายอริสมันต์ บุญมา
คนงานทั่วไป
นายอานนท์ ภู่แก้ว
คนงานทั่วไป
นายรังศิพล สง่าพล
คนงานทั่วไป
นายธนศักดิ์ ก้องสูงเนิน
คนงานทั่วไป
นายศิริวัฒน์ วิไลย์
คนงานทั่วไป
นายธนาดร กรบัณฑิตย์
คนงานทั่วไป
นายวิไล อินธิแสน
คนงานทั่วไป