คณะผู้บริหารและบุคลากร

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายศุภชัย แดงถาวร
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง) เบอร์โทรศัพท์ 02-7071673 ต่อ 444
นายฉัตรชัย สุขแก้ว
หัวหน้าฝ่ายควบคุมและจัดการคุณภาพ (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง) เบอร์โทรศัพท์ 02-7071673 ต่อ 414

นางสาวปพิชญา หอมคง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
จ่าเอกอภิชาติ ช่วงโชติ
พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน
-ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
นางสาวสายสมร แสงแจ่ม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายภาสกร กำมเลศ
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
นายอาณัติ น้อยแดง
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
นางสาวสาลิณี อรรถจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
-ว่าง-
เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)

พนักงานจ้าง

นางสาวนพวรรณ จันทอง
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
นางสาวศุภลักษณ์ เกษารัตน์
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
นายณัฐวุฒิ คงวัฒนะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(ว่าง)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายนิคม ทับทวี
คนงานทั่วไป
(ว่าง)
คนงานทั่วไป
นายจักรี บรรพแก้ว
คนงานทั่วไป
นายมนัส กอยนาพันธ์
คนงานทั่วไป
นายศิริชัย ศรีเมือง
คนงานทั่วไป
นายอริสมันต์ บุญมา
คนงานทั่วไป
(ว่าง)
คนงานทั่วไป
นายรังศิพล สง่าพล
คนงานทั่วไป
นายธนศักดิ์ ก้องสูงเนิน
คนงานทั่วไป
(ว่าง)
คนงานทั่วไป
(ว่าง)
คนงานทั่วไป
นายวิไล อินธิแสน
คนงานทั่วไป