คณะผู้บริหารและบุคลากร

กองคลัง
นางสาวจีราภา ศิริพัลลภ
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง) เบอร์โทรศัพท์ 02 - 7071673 ต่อ 222

นางสาววาสนา นิ่มยังดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) เบอร์โทรศัพท์ 02-7071673 ต่อ 215
นางสาวธัญวลัตม์ จันทร์แจ่ม
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) เบอร์โทรศัพท์ 02-7071673 ต่อ 214
นางสาวศิริพร จันทร์แจ่ม
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) เบอร์โทรศัพท์ 02-7071673 ต่อ 220
นางสาวดุษณี ฟักเทพ
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) เบอร์โทรศัพท์ 02-7071673 ต่อ 217
นางสาวพิศสมัย เบ็ญจกุล
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวนุจรี ยตะโคตร
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาววริศรา สามารถ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวสุกัญญา อุ่นสนธิ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายศรณัฐ จิตร์สุภา
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวพิศมัย พูลเพิ่ม
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสิรินทร์ วงษ์ขันธ์
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางช่อทิพย์ เจริญสุข
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

พนักงานจ้าง

นายณัฐพงศ์ อ่องเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางศศิธร แย้มโกมล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางศิรินภา ธรรมรังศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอดิศักดิ์ แย้มเย็น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสำรวย นาดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววราภรณ์ ชูมณี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายอาคม ล่ามกิจจา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายกิตติพันธุ์ นาคเกิด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวภัศราภรณ์ นิ่มยังดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวธารสวรรค์ ชื่นใจตรง
ผู้ช่วยนักวิชาการบัญชี
นายประวุฒิ พุทฒสร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายธนกร บุญเพ็ง
คนงานทั่วไป