คณะผู้บริหารและบุคลากร

กองคลัง
นางสาวจีราภา ศิริพัลลภ
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)

นางสาววาสนา นิ่มยังดี
หัวหน้าฝ่ายบัญชี (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
นางสาวธัญวลัตม์ จันทร์แจ่ม
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
นางสาวศิริพร จันทร์แจ่ม
หัวหน้าฝ่ายการเงิน (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
นางสาวดุษณี ฟักเทพ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
นางสาวพิศสมัย เบ็ญจกุล
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวนุจรี ยตะโคตร
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

พนักงานจ้าง

นางสาวสุพรรณี ปูสารี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายณัฐพงศ์ อ่องเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางศศิธร แย้มโกมล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวสุกัญญา อุ่นสนธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางศิรินภา ธรรมรังศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอดิศักดิ์ แย้มเย็น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสำรวย นาดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววราภรณ์ ชูมณี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายอาคม ล่ามกิจจา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายกิตติพันธุ์ นาคเกิด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวภัศราภรณ์ นิ่มยังดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายชัชรินทร์ฐา ใจวงศ์
พนักงานขับรถยนต์
นายวินัย คงวัฒนะ
คนงานทั่วไป