คณะผู้บริหารและบุคลากร

กองคลัง
นางสาวจีราภา ศิริพัลลภ
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง) เบอร์โทรศัพท์ 02 - 7071673 ต่อ 222

นางสาวนรมน เชื้อหอม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาววาสนา นิ่มยังดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) เบอร์โทรศัพท์ 02-7071673 ต่อ 215
นางสาวธัญวลัตม์ จันทร์แจ่ม
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) เบอร์โทรศัพท์ 02-7071673 ต่อ 214
นางสาวศิริพร จันทร์แจ่ม
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) เบอร์โทรศัพท์ 02-7071673 ต่อ 220
นางสาวดุษณี ฟักเทพ
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) เบอร์โทรศัพท์ 02-7071673 ต่อ 217
นางสาวพิศมัย เบ็ญจกุล
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววริศรา สามารถ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวสุกัญญา อุ่นสนธิ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นายศรณัฐ จิตร์สุภา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)
นางสิรินทร์ วงษ์ขันธ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางช่อทิพย์ เจริญสุข
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวจิราภรณ์ กุมภวรรณ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
-ว่าง-
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)
-ว่าง-
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)

พนักงานจ้าง

นายณัฐพงศ์ อ่องเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางศศิธร แย้มโกมล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางศิรินภา ธรรมรังศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอดิศักดิ์ แย้มเย็น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสำรวย นาดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววราภรณ์ ชูมณี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายอาคม ล่ามกิจจา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายกิตติพันธุ์ นาคเกิด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวภัศราภรณ์ นิ่มยังดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวธารสวรรค์ ชื่นใจตรง
ผู้ช่วยนักวิชาการบัญชี
นายประวุฒิ พุทฒสร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายธนกร บุญเพ็ง
คนงานทั่วไป