คณะผู้บริหารและบุคลากร

กองช่าง
นายประสิทธิ์ จันทร์เมือง
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) เบอร์โทรศัพท์ 02 -7071673 ต่อ333

นายทรงชัย แสงทอง
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) เบอร์โทรศัพท์ 02-7071673 ต่อ 312
นายสุมล ขอนแก้ว
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) เบอร์โทรศัพท์ 02 -7071673 ต่อ 312
จ่าเอกสุพจน์ อินสกูล
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) เบอร์โทรศัพท์ 02-7071673 ต่อ 317
พันจ่าเอกพิชัย อ่ำชิต
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส
นายรัตณรงค์ ปลอดใหม่
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายกิตติพงษ์ ศิริพัลลภ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายสวัสดิ์ เสถียร
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) เบอร์ติดต่อ 02-7071673 ต่อ 318

พนักงานจ้าง

นายอภิเดช ศิริสวัสดิ์
คนงานทั่วไป
นายขจรศักดิ์ บุญชู
คนงานทั่วไป
นายอุดร แสงแจ่ม
คนงานทั่วไป
นายธนพัฒน์ ชิ้นฟัก
คนงานทั่วไป
นางสาวกนกวรรณ ด้วงเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายณัฐวุฒิ อวะรัมย์
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายเทพฤทธิ์ ศรีพิณ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายศราวุธ ตาดทอง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายชลิต ทองเรือง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายมารุต สมหวัง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายอาทิตย์ ทองใบน้อย
คนงานทั่วไป
นายธนัท สอนใจ
คนงานทั่วไป
นายศุภฤกษ์ พรเจริญ
พนักงานขับรถยนต์
นายเทพพิทักษ์ สามารถ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายชนะพล กล่อมลอย
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายธรรมรงค์ เปียขุนทด
คนงานทั่วไป
นายนพพร สุพัฒศรี
คนงานทั่วไป
นายวินัย คงวัฒนะ
คนงานทั่วไป