คณะผู้บริหารและบุคลากร

กองช่าง
นายประสิทธิ์ จันทร์เมือง
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) เบอร์โทรศัพท์ 02 -7071673 ต่อ333

นายทรงชัย แสงทอง
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) เบอร์โทรศัพท์ 02-7071673 ต่อ 312
นายสุมล ขอนแก้ว
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) เบอร์โทรศัพท์ 02 -7071673 ต่อ 312
จ่าเอกสุพจน์ อินสกูล
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) เบอร์โทรศัพท์ 02-7071673 ต่อ 317
พันจ่าเอกพิชัย อ่ำชิต
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส เบอร์โทรศัพท์ 02-7071673 ต่อ 311
นายรัตณรงค์ ปลอดใหม่
นายช่างโยธาชำนาญงาน เบอร์โทรศัพท์ 02-7071673 ต่อ 315
นายกิตติพงษ์ ศิริพัลลภ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เบอร์โทรศัพท์ 02-7071673 ต่อ 314
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) เบอร์ติดต่อ 02-7071673 ต่อ 318
-ว่าง-
นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)
-ว่าง-
นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)
-ว่าง-
วิศวกรโยธา (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
-ว่าง-
นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)
นางสาวมยุรี เพรียรบุญ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เบอร์โทรศัพท์ 02-7071673 ต่อ 315
-ว่าง-
วิศวกรโยธา (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
-ว่าง-
นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)
-ว่าง-
นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)
-ว่าง-
นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)
-ว่าง-
นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)
-ว่าง-
นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)
-ว่าง-
นายช่างเขียนแบบ (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)
-ว่าง-
สถาปนิก (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)

พนักงานจ้าง

นายอภิเดช ศิริสวัสดิ์
คนงานทั่วไป
นายขจรศักดิ์ บุญชู
คนงานทั่วไป
นายอุดร แสงแจ่ม
คนงานทั่วไป
นายธนพัฒน์ ชิ้นฟัก
คนงานทั่วไป
(ว่าง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(ว่าง)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
(ว่าง)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายศราวุธ ตาดทอง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายชลิต ทองเรือง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายมารุต สมหวัง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายอาทิตย์ ทองใบน้อย
คนงานทั่วไป
(ว่าง)
คนงานทั่วไป
(ว่าง)
พนักงานขับรถยนต์
(ว่าง)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายชนะพล กล่อมลอย
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(ว่าง)
คนงานทั่วไป
(ว่าง)
คนงานทั่วไป
นายวินัย คงวัฒนะ
คนงานทั่วไป