คณะผู้บริหารและบุคลากร

กองช่าง
นายประสิทธิ์ จันทร์เมือง
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)

นายทรงชัย แสงทอง
หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
นายสุมล ขอนแก้ว
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
จ่าเอกสุพจน์ อินสกูล
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
พันจ่าเอกพิชัย อ่ำชิต
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส
นายรัตณรงค์ ปลอดใหม่
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายกิตติพงษ์ ศิริพัลลภ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายสวัสดิ์ เสถียร
หัวหน้าฝ่ายประสานสาธารณูปโภค (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

พนักงานจ้าง

นางสาวกนกวรรณ ด้วงเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายณัฐวุฒิ อวะรัมย์
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายเทพฤทธิ์ ศรีพิณ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายศราวุธ ตาดทอง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายชลิต ทองเรือง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายมารุต สมหวัง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายอาทิตย์ ทองใบน้อย
คนงานทั่วไป
นายธนัท สอนใจ
คนงานทั่วไป
นายศุภฤกษ์ พรเจริญ
พนักงานขับรถยนต์