คณะผู้บริหารและบุคลากร

สมาชิกสภา
นายณรงค์ พูนสิน
ประธานสภาฯ

นายเจียมศักดิ์ โพธิ์อำไพ
รองประธานสภาฯ
นายพิเชษฐ์ แซ่โค้ว
เลขานุการสภาฯ
นางภัทรชมณ ภูมิสวัสดิ์
สมาชิกสภา ม.1
นางสาวพิมพ์พิชชา ภูมิสวัสดิ์
สมาชิกสภา ม.1
นายสมหมาย อิ่มโสภณ
สมาชิกสภา ม.2
นายพรชัย แสงแจ่ม
สมาชิกสภา ม.3
นายศิริพงษ์ กลิ่นพวง
สมาชิกสภา ม.3
นายสมจิตร์ สบายดี
สมาชิกสภา ม.4
นายชัยยุทธ์ หอมคง
สมาชิกสภา ม.5
นายสุพิศ อยู่โพธิ์ทอง
สมาชิกสภา ม.5
นายสุนทร จันทร
สมาชิกสภา ม.6
นายสมศักดิ์ ช่วงโชติ
สมาชิกสภา ม.7
นายสมชาย พ่วงไพโรจน์
สมาชิกสภา ม.7
นายสวัสดิ์ บุญเพ็ง
สมาชิกสภา ม.8
นายวิรัตน์ ยงยืน
สมาชิกสภา ม.8
นายธนกฤช จันทร์แจ่ม
สมาชิกสภา ม.9
นายพิสิฏฐ์ อนันต์
สมาชิกสภา ม.9
นางสาวเจียมจิต สุขเกษม
สมาชิกสภา ม.10
นายรุ่ง พรเจริญ
สมาชิกสภา ม.10
นายสายันต์ สีกลิ่นหอม
สมาชิกสภา ม.11
นายพิมล จุ้ยมณี
สมาชิกสภา ม.11
นายวราวุฒิ พรเจริญ
สมาชิกสภา ม.12
นายสอาด กมลนาวิน
สมาชิกสภา ม.12
นายอภิชาต บุญเรือนทอง
สมาชิกสภา ม.13
นายชีพ สอนใจ
สมาชิกสภา ม.13
นายสุนทร กันภัย
สมาชิกสภา ม.14
นายนิเวสน์ ไวกุลเพ็ชร
สมาชิกสภา ม.14
นายชัยพิทักษ์ ภูมิสวัสดิ์
สมาชิกสภา ม.15
นางสมศรี โอสถานนท์
สมาชิกสภา ม.15
นายสุภาพ เรืองกัลป์
สมาชิกสภา ม.16
นายอำนวย แสงแจ่ม
สมาชิกสภา ม.16
นางสาวสีนวล โดดสู้
สมาชิกสภา ม.17