คณะผู้บริหารและบุคลากร

สมาชิกสภา
นายชัยพิทักษ์ ภูมิสวัสดิ์
ประธานสภา อบต.

นายอำนวย แสงแจ่ม
เลขานุการสภา อบต.
นายณรงค์ พูนสิน
รองประธานสภา อบต.

พนักงานจ้าง

นางสาวสีนวล โดดสู้
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 17
นายวิษณุ บุญปลูก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 14
นางสาวชฎาธาร เอี่ยมอยู่
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13
นายจักรพงษ์ โอทอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12
นางแจ่มจำรัส ภู่ถาวร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11
นายรุ่ง พรเจริญ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10
นายธนกฤช จันทร์แจ่ม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9
นายวิรัตน์ ยงยืน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8
นายสมศักดิ์ ช่วงโชติ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
นายเจียมศักดิ์ โพธิ์อำไพ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6
นายชัยยุทธ์ หอมคง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
นายศิริพงษ์ กลิ่นพวง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
นายวิชัย เย็นใจ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2
นางภัทรชมณ ภูมิสวัสดิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1