คณะผู้บริหารและบุคลากร

คณะผู้บริหาร
นายเกษม แซ่ลี้
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เบอร์โทรศัพท์ 02-7071673 ต่อ 313

นายชิน อ่ำชิต
รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เบอร์โทรศัพท์ 02-7071673 ต่อ 777
นายสุวรรณ ภูมิสวัสดิ์
รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เบอร์โทรศัพท์ 02-7071673 ต่อ 777
นายสุเมธ เรืองเดช
เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เบอร์โทรศัพท์ 02-7071673 ต่อ 777