คณะผู้บริหารและบุคลากร

คณะผู้บริหาร
นายเกษม แซ่ลี้
นายก อบต. โทร: 02 7071673 ต่อ 110

นายสุวรรณ ภูมิสวัสดิ์
รองนายก อบต.2 โทร: 02 7071673 ต่อ 110
นางสาวกลอยใจ แซ่ลี้
รองนายก อบต.1 โทร: 02 7071673 ต่อ 110
นายชิน อ่ำชิต
เลขานุการ นายก โทร: 02-7071673 ต่อ 777