คณะผู้บริหารและบุคลากร

คณะผู้บริหาร
นายเกษม แซ่ลี้
นายก อบต.

นายชิน อ่ำชิต
รองนายก อบต.
นายสุวรรณ ภูมิสวัสดิ์
รองนายก อบต.
นายสุเมธ เรืองเดช
เขลานุการ นายก อบต.

พนักงานจ้าง