คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กำนันผู้ใหญ่บ้าน
โครงสร้าง อบต.
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กรอบอัตรากำลัง 4 ปี
รายงานผลการติดตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
แผนพัฒนา 4 ปี
พรบ/พรก
กฎกระทรวง/ระเบียบ
ประกาศอบต. บางเสาธง
หนังสือสั่งการ
ข้อบัญญัติ อบต.บางเสาธง
แผนผังขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
รายงานการควบคุมภายใน
คำแนะนำการติดต่อราชการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
บริหารงานบุคคล
รายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(รายเดือน)
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อบต (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
เผยแพร่เอกสารสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
คุณคิดว่าเว็บไซต์ อบต.บางเสาธง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
พอใช้ได้
น้อยมาก
ไม่มีประโยชน์เลย
ดูผลโหวด
กำนันผู้ใหญ่บ้าน

นายเกษม แซ่ลี้
กำนันตำบล บางเสาธง

นางวัฒนา อินทรสกุล
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1

นายสะเล็บ อาดัม
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2

นายกิตติวุฒิ กลิ่นพวง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3

นางประภาศรี ชัยชิตาทร
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4

นายเสนีย์ รอดสน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5

นายเรียน พุ่มดารา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6

นายชาติ เปยาคม
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7

นายวิรัตน์ ยงยืน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8

นายจำนงค์ พรเจริญ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9

นายสุเทพ พรเจริญ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10

นายไพฑูรย์ ภู่ถาวร
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11

นายรุ่งชัย พรเจริญ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12

นายประดิษฐ์ นวลจันทร์
ผู้ใหญ่ บ้านหมู่ที่ 13

นายบุญนาค บุญปลูก
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14

นายชัยพิทักษ์ ภูมิสวัสดิ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15

นางสาวกลอยใจ แซ่ลี้
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 17