คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กำนันผู้ใหญ่บ้าน
โครงสร้าง อบต.
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กรอบอัตรากำลัง 4 ปี
รายงานผลการติดตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
พรบ/พรก
กฎกระทรวง/ระเบียบ
ประกาศอบต. บางเสาธง
หนังสือสั่งการ
ข้อบัญญัติ อบต.บางเสาธง
แผนผังขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
รายงานการควบคุมภายใน
คำแนะนำการติดต่อราชการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
บริหารงานบุคคล
รายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(รายเดือน)
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อบต (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
คุณคิดว่าเว็บไซต์ อบต.บางเสาธง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
พอใช้ได้
น้อยมาก
ไม่มีประโยชน์เลย
ดูผลโหวด
กำนันผู้ใหญ่บ้าน

นายเกษม แซ่ลี้
กำนันตำบล บางเสาธง

นางวัฒนา อินทรสกุล
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1

นายสะเล็บ อาดัม
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2

นายกิตติวุฒิ กลิ่นพวง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3

นางประภาศรี ชัยชิตาทร
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4

นายเสนีย์ รอดสน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5

นายเรียน พุ่มดารา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6

นายชาติ เปยาคม
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7

นายวิรัตน์ ยงยืน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8

นายจำนงค์ พรเจริญ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9

นายสุเทพ พรเจริญ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10

นายไพฑูรย์ ภู่ถาวร
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11

นายรุ่งชัย พรเจริญ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12

นายประดิษฐ์ นวลจันทร์
ผู้ใหญ่ บ้านหมู่ที่ 13

นายบุญนาค บุญปลูก
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14

นายชัยพิทักษ์ ภูมิสวัสดิ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15

นางสาวกลอยใจ แซ่ลี้
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 17