คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กำนันผู้ใหญ่บ้าน
โครงสร้าง อบต.
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กรอบอัตรากำลัง 4 ปี
รายงานผลการติดตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
แผนพัฒนา 4 ปี
พรบ/พรก
กฎกระทรวง/ระเบียบ
ประกาศอบต. บางเสาธง
หนังสือสั่งการ
ข้อบัญญัติ อบต.บางเสาธง
แผนผังขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
รายงานการควบคุมภายใน
คำแนะนำการติดต่อราชการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
บริหารงานบุคคล
รายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(รายเดือน)
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อบต (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
เผยแพร่เอกสารสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
คุณคิดว่าเว็บไซต์ อบต.บางเสาธง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
พอใช้ได้
น้อยมาก
ไม่มีประโยชน์เลย
ดูผลโหวด
สมาชิกสภา

นายณรงค์ พูนสิน
ประธานสภาอบต.บางเสาธง

นายเจียมศักดิ์ โพธิ์อำไพ
รองประธานสภา อบต.บางเสาธง

นายพิเชษฐ์ แซ่โค้ว
เลขานุการสภา อบต.บางเสาธง

นางภัทรชมณ ภูมิสวัสดิ์
สมาชิกสภาอบต.บางเสาธง หมู่ที่ 1

นางสาวพิมพ์พิชชา ภูมิสวัสดิ์
สมาชิกสภาอบต.บางเสาธง หมู่ที่ 1

นายสมหมาย อิ่มโสภณ
สมาชิกสภาอบต.บางเสาธง หมู่ที่ 2

นายพรชัย แสงแจ่ม
สมาชิกสภาอบต.บางเสาธง หมู่ที่ 3

นายศิริพงษ์ กลิ่นพวง
สมาชิกสภาอบต.บางเสาธง หมู่ที่ 3

สมจิตร์ สบายดี
สมาชิกสภาอบต.บางเสาธง หมู่ที่ 4

นายชัยยุทธ์ หอมคง
สมาชิกสภาอบต.บางเสาธง หมู่ที่ 5

นายสุพิศ อยู่โพธิ์ทอง
สมาชิกสภาอบต.บางเสาธง หมู่ที่ 5

นายสุนทร จันทร
สมาชิกสภาอบต.บางเสาธง หมู่ที่ 6

นายสมศักดิ์ ช่วงโชติ
สมาชิกสภาอบต.บางเสาธง หมู่ที่ 7

นายสมชาย พ่วงไพโรจน์
สมาชิกสภาอบต.บางเสาธง หมู่ที่ 7

นายสวัสดิ์ บุญเพ็ง
สมาชิกสภาอบต.บางเสาธง หมู่ที่ 8

นายวิรัตน์ ยงยืน
สมาชิกสภา อบต.บางเสาธง หมู่ที่ 8

นายธนกฤช จันทร์แจ่ม
สมาชิกสภาอบต.บางเสาธง หมู่ที่ 9

นายพิสิฏฐ์ อนันต์
สมาชิกสภาอบต.บางเสาธง หมู่ที่ 9

นายรุ่ง พรเจริญ
สมาชิกสภาอบต.บางเสาธง หมู่ที่ 10

น.ส.เจียมจิต สุขเกษม
สมาชิกสภาอบต.บางเสาธง หมู่ที่ 10

นายพิมล จุ้ยมณี
สมาชิกสภาอบต.บางเสาธง หมู่ที่ 11

นายสายันต์ สีกลิ่นหอม
สมาชิกสภาอบต.บางเสาธง หมู่ที่ 11

นายวราวุฒิ พรเจริญ
สมาชิกสภาอบต.บางเสาธง หมู่ที่ 12

นายสอาด กมลนาวิน
สมาชิกสภาอบต.บางเสาธง หมู่ที่ 12

นายชีพ สอนใจ
สมาชิกสภาอบต.บางเสาธง หมู่ที่ 13

นายอภิชาติ บุญเรือนทอง
สมาชิกสภาอบต.บางเสาธง หมู่ที่ 13

นายสุนทร กันภัย
สมาชิกสภาอบต.บางเสาธง หมู่ที่ 14

นายนิเวสน์ ไวกุลเพ็ชร
สมาชิกสภาอบต.บางเสาธง หมู่ที่ 14

นายชัยพิทักษ์ ภูมิสวัสดิ์
สมาชิกสภาอบต.บางเสาธง หมู่ที่ 15

นางสมศรี โอสถานนท์
สมาชิกสภาอบต.บางเสาธง หมู่ที่ 15

นายอำนวย แสงแจ่ม
สมาชิกสภาอบต.บางเสาธง หมู่ที่ 16

นายสุภาพ เรืองกัลป์
สมาชิกสภาอบต.บางเสาธง หมู่ที่ 16

น.ส.สีนวล โดดสู้
สมาชิกสภาอบต.บางเสาธง หมู่ที่ 17

นายสมบูรณ์ เรื่องมั่นคง
สมาชิกสภาอบต.บางเสาธง หมู่ที่ 17