คณะผู้บริหารและบุคลากร

สำนักงานปลัด อบต.
นายวรวรรธน์ ปานเงิน
ปลัด อบต.(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) เบอร์โทรศัพท์ 02-7071673 ต่อ 116

นายกิตติ์ธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์
รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) เบอร์โทรศัพท์ 02-7071673ต่อ 130
นายอรรถสิทธิ์ มณีปุระ
รองปลัด อบต. (นักบริหารท้องถิ่นระดับกลาง) เบอร์โทรศัพท์ 02-7071673 ต่อ 140
นางสาวธัญวรรณ์ ศรัทธารัตน์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) เบอร์โทรศัพท์ 02-7071673 ต่อ 111
นางสาวทัศนีย์ มอญ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เบอร์โทรศัพท์ 02-7071673 ต่อ 112
นายไพบูลย์ รื่นเริง
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เบอร์โทรศัพท์ 02-7071673 ต่อ 122
นายภพพล รำเพยเพชร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวจิรภา ชุ่มจิตร
นิติกรชำนาญการ
นางสาวสุภาวดี แดงบุญเรือง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายสิโรดม พรมชา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นายอุเทน อุดนัน
นิติกร
นายพิเชษฐ์ ช่วงโชติ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวธณัชพัฒน์ สุวรรณหลี
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
นางสาววาริกา กลิ่นสุคนธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายคณิน อุไรวรรณ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

พนักงานจ้าง

นายนันทพัทธ์ เพ็ชรพึ่งวงษ์
ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน
นายอิทธิพัทธ์ โพธิ์ศรี
พนักงานดับเพลิง
นางสาวนรมน เชื้อหอม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเอี้ยง สมพันธ์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาววิชชุดา ทองทะนา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายไชยยันต์ โพธิมากูล
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นายพัศวุฒิ อนันต์
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นางนวลน้อย เปลี่ยนบางช้าง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวรัจภรณ์ บุญมี
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวสุนทราภรณ์ วงศ์เขาอ่อน
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นายกิติศักดิ์ สิงหวัฒน์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาววันวิสา ทรัพย์สิน
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวมณีรัตน์ จะหลาบหลวง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นายรัชกฤต ภูริชญาโภคิน
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นายนารินทร์ โพธิ์เจริญ
ผู้ช่วยนักจัดการงานเทศกิจ
นายธนาเดช มั่นน้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
นายสมหมาย เฉลิมมีกล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
นางสาวดาวใจ อ่ำสวัสดิ์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นายทองเปรม วงษ์บุญมาก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายกิจสิพงษ์ อู่วิเชียร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายพิทักษ์ คงกลิ่น
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดับเพลิง)
นายพัฒน พลีวรรณ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดับเพลิง)
นายวันชัย ลิ้มเจริญ
พนักงานดับเพลิง
นายสมศักดิ์ แสงทอง
พนักงานขับรถยนต์
นายชัย ชินรัมย์
พนักงานขับรถยนต์
นายราเชน กลิ่นโสภณ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดับเพลิง)
นางสาวนัทธมน ดีดอกไม้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
นายสมบูรณ์ แซ่ตั้ง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายบุญปลูก โยมภูเวียง
คนสวน
นายบุญชู แฉ่งฉลาด
คนสวน
นางนลินี แฉ่งฉลาด
คนสวน
นางศรีสุราง ผ่องใส
นักการภารโรง
นางสาวทิพวรรณ ลิ้มเจริญ
นักการภารโรง
นายธนิศร ปิ่นประดับ
พนักงานดับเพลิง
นางสาวเปรมฤทัย คงสมแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายจิรายุ สมพันธ์
พนักงานดับเพลิง
นายปรีชา วันหว่าน
พนักงานดับเพลิง
นายศักดิ์ชัย พานิชย์สรรพ์
พนักงานดับเพลิง
นายสวัตร์ชัย เพ็ญจันทร์
พนักงานดับเพลิง
นายธีรพล แก้วพลอย
พนักงานดับเพลิง
นายอลงกรณ์ เจริญลาภ
พนักงานดับเพลิง
นางสาวณัฐกานต์ เย็นสบาย
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวประภาพร ภูมิขุนทด
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวนิลนาท เทศน์ดี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน