คณะผู้บริหารและบุคลากร

สำนักปลัด อบต.
นายวรวรรธน์ ปานเงิน
ปลัด อบต.(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) เบอร์โทรศัพท์ 02-7071673 ต่อ 116

นางกชพร แก้วขวัญ
รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
นายกฤษณะ อยู่สุข
รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
นายคณิน อุไรวรรณ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นางสาวสุภาวดี แดงบุญเรือง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวธัญวรรณ์ ศรัทธารัตน์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) เบอร์โทรศัพท์ 02-7071673 ต่อ 111
นางสาวทัศนีย์ มอญ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เบอร์โทรศัพท์ 02-7071673 ต่อ 112
-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)
นางสาววรรณภัทร สังข์ทวี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวกมลวรรณ ใจการุณ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานเทศกิจ (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)
-ว่าง-
นักจัดการงานเทศกิจ (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
นายพิเชษฐ์ ช่วงโชติ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)
นางสาวศศิชา พูลสวัสดิ์
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นายสิโรดม พรมชา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นางสาวจิราภา ชุ่มจิตร
นิติกรชำนาญการ
นายอุเทน อุดนัน
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาววาริกา กลิ่นสุคนธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายไพบูลย์ รื่นเริง
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นางสาวสาวิตรี ศิริกุล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายภพพล รำเพยเพชร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวณัฏฐา จันทร์ศรี
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นางสาวอนีวรา ขวัญเพ็ญ
หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายนิติการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

พนักงานจ้าง

นายนันทพัทธ์ เพ็ชรพึ่งวงษ์
ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน
นายอิทธิพัทธ์ โพธิ์ศรี
พนักงานดับเพลิง
นายเอี้ยง สมพันธ์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาววิชชุดา ทองทะนา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายไชยยันต์ โพธิมากูล
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นายพัศวุฒิ อนันต์
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นางสาวนวลน้อย พ่วงไพโรจน์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวรัจภรณ์ บุญมี
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวสุนทราภรณ์ วงศ์เขาอ่อน
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นายกิติศักดิ์ สิงหวัฒน์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
(ว่าง)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวมณีรัตน์ จะหลาบหลวง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นายรัชกฤต ภูริชญาโภคิน
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นายนารินทร์ โพธิ์เจริญ
ผู้ช่วยนักจัดการงานเทศกิจ
นายธนาเดช มั่นน้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
นายสมหมาย เฉลิมมีกล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
นางสาวดาวใจ อ่ำสวัสดิ์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นายทองเปรม วงษ์บุญมาก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายกิจสิพงษ์ อู่วิเชียร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายพิทักษ์ คงกลิ่น
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดับเพลิง)
นายพัฒน พลีวรรณ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดับเพลิง)
นายวันชัย ลิ้มเจริญ
พนักงานดับเพลิง
นายสมศักดิ์ แสงทอง
พนักงานขับรถยนต์
นายชัย ชินรัมย์
พนักงานขับรถยนต์
นายราเชน กลิ่นโสภณ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดับเพลิง)
นางสาวนัทธมน ดีดอกไม้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
นายสมบูรณ์ แซ่ตั้ง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายบุญชู แฉ่งฉลาด
คนสวน
นางนลินี แฉ่งฉลาด
คนสวน
นางศรีสุราง ผ่องใส
นักการภารโรง
นางสาวทิพวรรณ ลิ้มเจริญ
นักการภารโรง
นายธนิศร ปิ่นประดับ
พนักงานดับเพลิง
นางสาวเปรมฤทัย คงสมแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายจิรายุ สมพันธ์
พนักงานดับเพลิง
นายปรีชา วันหว่าน
พนักงานดับเพลิง
นายศักดิ์ชัย พานิชย์สรรพ์
พนักงานดับเพลิง
นางสาวณัฐกานต์ เย็นสบาย
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวประภาพร ภูมิขุนทด
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวนิลนาท เทศน์ดี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน