คณะผู้บริหารและบุคลากร

สำนักงานปลัด อบต.
นายวรวรรธน์ ปานเงิน
ปลัด อบต.(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

นายกิตติ์ธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์
รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
นายอรรถสิทธิ์ มณีปุระ
รองปลัด อบต. (นักบริหารท้องถิ่นระดับกลาง)
นางสาวธัญวรรณ์ ศรัทธารัตน์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
นางสาวทัศนีย์ มอญ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นางสาวจิรภา ชุ่มจิตร
หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและคดี (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นางสาวปทุมรัตน์ ไชยเพชร
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นายไพบูลย์ รื่นเริง
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นายศรัณย์ จุลมาศ
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นางสาวสุภาวดี แดงบุญเรือง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายภพพล รำเพยเพชร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาววาริกา กลิ่นสุคนธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวณัฐพร ชูศรีพัฒน์
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวอรญา จวงสันทัด
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นายพัชรชัย ชาญณรงค์
นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ
นายคณิน อุไรวรรณ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นายพิเชษฐ์ ช่วงโชติ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายสมบูรณ์ แซ่ตั้ง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

พนักงานจ้าง

นายเอี้ยง สมพันธ์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาววิชชุดา ทองทะนา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายไชยยันต์ โพธิมากูล
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นายพัศวุฒิ อนันต์
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นางนวลน้อย เปลี่ยนบางช้าง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวรัจภรณ์ บุญมี
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวสุนทราภรณ์ วงศ์เขาอ่อน
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นายกิติศักดิ์ สิงหวัฒน์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาววันวิสา ทรัพย์สิน
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวมณีรัตน์ จะหลาบหลวง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นายรัชกฤต ภูริชญาโภคิน
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นายนารินทร์ โพธิ์เจริญ
ผู้ช่วยนักจัดการงานเทศกิจ
นายธนาเดช มั่นน้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
นายสมหมาย เฉลิมมีกล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
นางสาวดาวใจ อ่ำสวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายจตุรงค์ สามารถ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายทองเปรม วงษ์บุญมาก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายกิจสิพงษ์ อู่วิเชียร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายพิทักษ์ คงกลิ่น
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดับเพลิง)
นายพัฒน พลีวรรณ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดับเพลิง)
นายวันชัย ลิ้มเจริญ
พนักงานดับเพลิง
นายพิสิษฐ์ แสงทอง
พนักงานขับรถยนต์
นายชัย ชินรัมย์
พนักงานขับรถยนต์
นายราเชน กลิ่นโสภณ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดับเพลิง)
นางสาวนัทธมน ดีดอกไม้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
นายบุญปลูก โยมภูเวียง
คนสวน
นายบุญชู แฉ่งฉลาด
คนสวน
นางนลินี แฉ่งฉลาด
คนสวน
นางศรีสุราง ผ่องใส
นักการภารโรง
นายธนิศร ปิ่นประดับ
พนักงานดับเพลิง
นางสาวเปรมฤทัย คงสมแก้ว
พนักงานดับเพลิง
นายจิรายุ สมพันธ์
พนักงานดับเพลิง
นายปรีชา วันหว่าน
พนักงานดับเพลิง
นายศักดิ์ชัย พานิชย์สรรพ์
พนักงานดับเพลิง
นางสาวนิลนาท เทศน์ดี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายธีรพล แก้วพลอย
พนักงานดับเพลิง
นายอลงกรณ์ เจริญลาภ
พนักงานดับเพลิง
นายไกรพล องอาจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
นางสาวมธุรดา ทองแม้น
ผู้ช่วยนิติกร
นายศักดิ์กฤษณ์ พิมพ์ทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
นางจำเนียร ช่วงโชติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
นางสาวทิพวรรณ ลิ้มเจริญ
นักการภารโรง
นางสาวสมพร แสงทวี
คนงานทั่วไป
นายกิตติ ภาใจธรรม
พนักงานดับเพลิง
นายวีระยุทธ์ สุขคำ
พนักงานดับเพลิง