ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับ การปฏิบัติตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้จัดทำเอกสาร เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 จำนวน 5 บทความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านนำไปใช้ประกอบการปฏิวันที่โพส : 14/06/2022 13:06