ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางดาวน์โหลดเอกสาร แบบเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง


ลิงค์ดาวน์โหลดเอกสาร

       

       ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ยังคงมีการแพร่กระจายอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธงไม่สามารถจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นได้ ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเสนอปัญหา/ความต้องการ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้จัดทำแบบเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชนในรูปแบบเอกสาร เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ผ่านลิงค์ และ QR Code ด้านล่าง ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2565 **สามารถทำส่งได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ชั้น 2**


วันที่โพส : 18/02/2022 13:02