ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ขอให้เสนอปัญหาและความต้องการของประชาชน หมู่ที่...ตำบลบางเสาธง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง


       องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง จะดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลบางเสาธง ใช้เป้นข้อมูลประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังกล่าว

       องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง จึงขอความอนุเคราะห์ให้ท่านจัดส่งข้อมูลตามแบบเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง และ กรุณาส่งคืนให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ภายในวันที่ 31 กรกฏาคม 2564 ทั้งนี้ มอบหมาย
ให้นางสาววาริกา  กลิ่นสุคนธ์ เบอร์โทรศัพท์ 08-1170-0100 และนางสาวนวลน้อย  พ่วงไพโรจน์ เบอร์โทรศัพท์ 08-7700-8981 เป็นผู้ประสานงาน

คลิ๊ก!! เพื่อดาวน์โหลด ตัวอย่าง และ แบบสอบถามปัญหาและความต้องการของประชาชน


วันที่โพส : 21/07/2021 14:07