ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพิ่มเติม เพื่อการใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน


      สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ  ขอประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพิ่มเติมเพื่อการใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน  โดยเกษตรกรสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้านได้ในวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔    ที่ทำการเลือกตั้งที่กำหนด  โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องเป็นเกษตรกรที่เกิดก่อนวันที่    มกราคม  ๒๕๓๔  หรือบรรลุนิติภาวะโดยการสมรสซึ่งเกิดหลังวันที่    มกราคม  ๒๕๓๔  และมีชื่ออยู่ในบัญชีครัวเรือนเกษตรกร  หรือบัญชีทะเบียนเกษตรกรเพิ่มเติม  สำหรับเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนบัญชีครัวเรือนเกษตรกรใน แบบ  ทบภ.๐๑  แล้ว  และเป็นสมาชิกในบัญชีครัวเรือนเกษตรกรอยู่แล้ว  ไม่ต้องขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพิ่มเติมอีก  สำหรับเกษตรกรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรในแบบ  ทบภ.๐๑  และไม่มีชื่อเป็นสมาชิกในบัญชีครัวเรือนเกษตรกร  สามารถมารับขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านได้  ระหว่างวันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ถึง  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๓  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางเสาธง  เบอร์โทรศัพท์  ๐๒-๓๑๓-๔๒๒๘


วันที่โพส : 13/12/2010 13:12