ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเตือนให้ประชาชนระวังกลุ่มบุคคลนำนโยบายโฉนดชุมชนไปใช้แสวงหาผลประโยชน์


    องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง  ขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้ประชาชนชาวบางเสาธงทราบ  โดยปัจจุบันมีกลุ่มบุคคลนำนโยบายโฉนดชุมชนไปแสวงหาผลประโยชน์  หลอกลวงเรียกรับเงินจากประชาชน  โดยอ้างว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำโฉนดชุมชน  และมีการแอบอ้างชื่อข้าราชการการเมือง  ข้าราชการประจำ  หรือองค์กรภาคประชาชนในการดำเนินการดังกล่าว  จึงขอแจ้งเตือนให้ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอบางเสาธงรับทราบ  และอย่าได้หลงเชื่อกลุ่มบุคคลดังกล่าว  ทั้งนี้การอนุญาตให้ดำเนินการโฉนดชุมชนเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน  และหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลที่ดินชุมชนขออนุญาตดำเนินการโฉนดชุมชนเท่านั้น


วันที่โพส : 30/11/2010 13:11