ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งข่าวศูนย์บริการพิสูจน์สัญชาติแรงลาวจังหวัดปทุมธานี และแจ้งข่าวเก็บเงินประกันค่าใช่จ่ายในการส่งค


     สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ  ได้รับแจ้งจากสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว  เรื่อง  ขยายเวลาพิสูจน์สัญชาติแรงงานลาว  หากนายจ้างหรือสถานประกอบการในจังหวัดสมุทรปราการต้องการนำแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวไปพิสูจน์สัญชาติ  สามารถดำเนินการพิสูจน์สัญชาติได้    ศูนย์บริการพิสูจน์สัญชาติแรงงานลาว  จังหวัดปทุมธานี  ระหว่าง  วันที่  ๑๕-๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  ในวันเวลาราชการ

          และขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างที่มีลูกจ้างสัญชาติพม่า  ลาว  และกัมพูชา  ต้องเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรงวดแรกภายในวันที่ ๑๕  มกราคม  ๒๕๕๔  และนายจ้างมีหน้าที่หักเงินค่าจ้างของลูกจ้างเพื่อนำเงินส่งเข้ากองทุนตามอัตราที่กำหนด  ภายในวันที่  ๑๕  ของเดือนถัดไปจนครบ  ดังนี้

ลูกจ้างสัญชาติพม่า  คนละ  ๒,๔๐๐  บาท  (หักเฉลี่ยเดือนละ  ๔๐๐  บาท  ติดต่อกันเป็นเวลา    เดือน)

ลูกจ้างสัญชาติลาว  คนละ  ๒,๔๐๐  บาท  (หักเฉลี่ยเดือนละ  ๔๐๐  บาท  ติดต่อกันเป็นเวลา    เดือน)

ลูกจ้างกัมพูชา        คนละ  ๒,๑๐๐  บาท  (หักเฉลี่ยเดือนละ  ๓๕๐  บาท  ติดต่อกันเป็นเวลา    เดือน)

หากนายจ้างไม่นำส่งเงิน (เงินที่หักจากค่าจ้าง)  เข้ากองทุนหรือนำส่งไม่ครบถ้วนต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสองต่อเดือน  หากท่านมีข้อสงสัยประการใด  สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ  โทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๓๘๓-๗๔๗๑-๓


วันที่โพส : 23/11/2010 14:11