ข่าวประชาสัมพันธ์

ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งเตือนประชาชนระมัดระวัง "หมึกสายวงฟ้า (Blue-ringed octupus)"


กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งเตือนประชาชนระมัดระวัง "หมึกสายวงฟ้า (Blue-ringed octupus)" ขายปะปน เนื่องจากหมึกสายวงฟ้าเป็นหมึกที่มีพิษร้ายแรงเป็นอันตรายถึงชีวิต หากมีการพบเห็นสามารถแจ้งประสานไปยังกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 1333 หรือสายด่วน Green call 1310


วันที่โพส : 28/01/2021 10:01