ข่าวประชาสัมพันธ์

ถ่ายโอนภารกิจงานจดทะเบียนพาณิชย์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  จะดำเนินการถ่ายโอนภารกิจงานจดทะเบียนพาณิชย์ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีความประสงค์  จดทะเบียนพาณิชย์ สามารถติดต่อขอจดทะเบียนได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๔  เป็นต้นไป  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์. ๐๒ ๗๐๗๑๖๗๑   ต่อ ๑๙๐


วันที่โพส : 23/11/2010 14:11