ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม


สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม ดังนี้ - หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม สอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลข 02-727-3291 และ 02-727-3130 หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://gseda.nida.ac.th/nida/2016/07/12/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3/


วันที่โพส : 15/10/2020 10:10