ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเตือนภัยและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบ


       กรมการข้าว  เปิดเผยว่าขณะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว  หลายพื้นที่มีอุณหภูมิลดลง  เกษตรกรที่ปลูกข้าวจะประสบกับปัญหา ข้าวกระทบหนาว  ซึ่งจะทำให้ไม่ได้ผลผลิตเต็มที่     เกษตรกรควรหาพันธุ์ข้าวที่เหมาะกับสภาพอากาศหนาว  และพันธุ์ข้าวที่ควรยกเว้นได้แก่     พันธุ์พิษณุโลก  2  เพราะเป็นพันธุ์ข้าวที่มีความอ่อนแอต่อสภาพอากาศหนาว  ทำให้การเจริญเติบโตไม่ดีเท่าที่ควร  เกษตรกรควรใช้พันธุ์ข้าวที่สามารถทนสภาพหนาวได้ดีกว่า  เช่น   กข 29 (ชัยนาท 80)  กข  31 (ปทุมธานี 80)  ส่วนข้าวที่ชะงักการเจริญเติบโตในขณะที่อุณหภูมิยังไม่สูงขึ้นควรชะลอการใส่ปุ๋ยจนกว่าอุณหภูมิจะสูงอยู่ในระดับปกติ  เนื่องจากข้าวจะไม่ตอบสนองปุ๋ยในภาวะอากาศหนาวเย็น  เมื่ออุณหภูมิปรับสูงขึ้นตั้งแต่  20  องศาเซลเซียสขึ้นไปแล้วจึงจะมีการเจริญเติบโตและตอบสนองปุ๋ยได้ดี  ดังนั้นเกษตรกรควรใส่ใจหมั่นตรวจแปลงนาและสังเกตความผิดปกติของต้นข้าว  เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที

และขอเตือนเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวให้ระวังการระบาดของ หนอนหัวดำมะพร้าว

หรือที่ชาวบ้านเราเรียกว่า  ด้วงมะพร้าว  หากเกษตรกรพบเห็นให้รีบทำลาย  โดยการตัดเก็บใบที่ถูกทำลายมาเผา  หรือ  การควบคุมโดยชีววิธี  อาทิ  เช่น  ฉีดพ่นด้วยเชื้อ  Bt  ตามอัตราคำแนะนำในฉลาก  หรือพ่นด้วยสารสะเดา  ตามอัตราคำแนะนำ


วันที่โพส : 26/10/2010 13:10