ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ


             ด้วยส่วนสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง  ขอประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ  ประจำปีงบประมาณ  2555  รายละเอียดดังนี้

1.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพ

                1.1  มีสัญชาติไทย

                1.2  มีภูมิลำเนา  หรือย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่  ในพื้นที่  อบต.บางเสาธง

                1.3  ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน

                1.4  เกิดก่อนวันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2494  (เฉพาะผู้ที่จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)

                1.5  ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ฯลฯ

2.  เอกสารหลักฐาน

                2.1  แบบคำขอรับเบี้ยยังชีพ  กรอกรายละเอียดให้เรียนร้อย  ถูกต้อง  ครบถ้วน

                2.2  บัตรประจำตัวประชาชนใบจริง  พร้อมถ่ายสำเนา  จำนวน  1  ฉบับ

                2.3  ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน  (ตัวจริง)  พร้อมถ่านสำเนา  1  ฉบับ

                2.4  สมุดประจำตัวคนพิการ  (กรณีคนพิการ)  พร้อมถ่ายสำเนา  1  ฉบับ

3.  การยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพ

                3.1  ขอรับแบบคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพได้ที่  อบต.บางเสาธง

                3.2  ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพพร้อมเอกสารหลักฐานด้วย  ในกรณีที่ไม่สามารถมายื่นคำขอลงทะเบียนด้วยตนเองได้  ให้ปฏิบัติดังนี้

                กรณีผู้สูงอายุ  ให้มอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษร  ให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอประกอบกับเอกสารหลักฐานของผู้สูงอายุพร้อมกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

                กรณีคนพิการ  หากคนพิการเป็นผู้เยาว์  คนเสมือนไร้ความสามารถ  หรือคนไร้ความสามารถให้  ผู้แทนโดยชอบธรรม  ผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาล  แล้วแต่กรณี  ยื่นคำขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว  สำหรับคนพิการในกรณีอื่นให้ผู้ดูแลคนพิการยื่นคำขอแทนโดยให้ผู้ที่เชื่อถือได้รับรองสถานะของคนพิการ  แต่ต้องนำหลักฐานของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

4.  วัน  เวลา  และสถานที่รับลงทะเบียน

                เปิดรับลงทะเบียน  ตั้งแต่วันที่  1-30  พฤศจิกายน  2553  เวลา  08.00-16.30  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง 

5.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง

                อบต.บางเสาธง  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงและคนพิการ  ประจำปี

งบประมาณ  2555  ในวันพุธที่  15  ธันวาคม  2553    บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าที่ทำการ                         อบต.บางเสาธง  และที่ว่าการอำเภอบางเสาธง 


วันที่โพส : 20/10/2010 10:10