ข่าวประชาสัมพันธ์

เกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยข้าวเปลือก รอบที่ 1 และรอบที่ 2 (ระหว่างวันที่ 18-24 ตุลาคม 2553)


              กรมการค้าภายใน  สำนักสารสนเทศการค้าในประเทศ  แจ้งกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงข้าวเปลือกรอบที่  1  ปีการผลิต  2553 /2554  และรอบที่  2  ปีการผลิต  2553  ประจำวันที่   18ตุลาคม  2553  เพื่อใช้ในการจ่ายเงินชดเชย ระหว่างวันที่  18 -24  ตุลาคม  2553

                1.  ข้าวเปลือก (รอบที่  1   ปีการผลิต  2553 /2554)

                -  ข้าวเปลือกเจ้า   ตันละ  8,318  บาท                       อัตราชดเชยตันละ  1,682  บาท

                -  ข้าวเปลือกปทุมธานี       ตันละ  11,242  บาท      ไม่ต้องชดเชย

                2.  ข้าวเปลือก (รอบที่  2 ปีการผลิต  2553)

                -  ข้าวเปลือกเจ้า             ตันละ  8,318  บาท             อัตราชดเชยตันละ  1,682  บาท

                -  ข้าวเปลือกปทุมธานี  ตันละ  11,242  บาท           ไม่ต้องชดเชย 

2.  กรณีที่ราคาข้าวเปลือกต่ำกว่าราคาประกัน  รัฐบาลได้จัดให้  อคส.  และ  อ.ต.ก. 

ตั้งโต๊ะรับซื้อในโรงสีที่เข้าร่วมโครงการ  โดยรับซื้อในราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงข้างต้น  สำหรับในส่วนของข้าวเจ้า 10 %รับซื้อในราคาตันละ  8,118  บาท  และข้าวเจ้า 25 % รับซื้อในราคาตันละ  7,718  บาท  ปัจจุบัน (วันที่  15  ตุลาคม  2553)  มีโรงสีเข้าร่วมโครงการ  153  โรง ใน  35  จังหวัดที่เปิดรับซื้อแล้ว       


วันที่โพส : 18/10/2010 09:10