ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ย และประนอมข้อพิพาททางแพ่ง


ด้วยอำเภอบางเสาธงจึงประกาศรับสมัครบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท  ทางแพ่งเพื่อขึ้นบัญชีไว้ไม่น้อยกว่า  20  คน  โดยผู้สมัครเป็นผู้ไกล่เกลี่ยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีข้อต้องห้าม  ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติ

(1)   มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ในวันสมัคร

(2)  มีภูมิลำเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรในเขตอำเภอที่สมัคร

(3)  เป็นบุคคลที่มีความรู้หรือประสบการณ์เหมาะกับการทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท

ลักษณะต้องห้าม

                (1)  เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ

                    (2)  เป็นบุคคลล้มละลาย  คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

                    (3)  เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้รับกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

                    (4)  เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  กรรมการ  หรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นซึ่งรับผิดชอบการบริหาร            พรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

                (5)  เป็นผู้เคยถูกถอดถอนให้พ้นจากบัญชีรายชื่อ

วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร

                    ขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ที่  ที่ว่าการอำเภอบางเสาธง  ถึงวันที่  22  ตุลาคม  2553

เวลา  08.00-16.30  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นในวันสมัคร

                    (1)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                                จำนวน                   1             ฉบับ

                    (2)  สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                     จำนวน                   1              ฉบับ

                    (3)  วุฒิการศึกษา                                                                                 จำนวน                   1              ฉบับ

                    (4)  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ

                            ขนาด  2  นิ้ว  ถ่ายไม่เกิน  1  ปี                                   จำนวน                   2              รูป

การยื่นใบสมัคร

                    ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่  ที่ว่าการอำเภอบางเสาธง  ตั้งแต่วันที่  11-22  ตุลาคม  2553 

เวลา  08.00-16.30  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

 


วันที่โพส : 11/10/2010 13:10