ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าฝึกอบรมทบวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน


                 ด้วยศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง  จะจัดฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพของสมาชิกในการปฏิบัติหน้าที่  จำนวน  80  คน  ระหว่างวันที่  24-26  กันยายน  2553       ห้องประชุมองค์การบริหารสวนตำบลบางเสาธง  ชั้น 2  (อาคารหลังเก่า)  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)    เข้าฝึกอบรมฯโดยแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่  14-20  กันยายน  2553        ที่สำงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง    


วันที่โพส : 28/09/2010 14:09