คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กำนันผู้ใหญ่บ้าน
โครงสร้าง อบต.
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กรอบอัตรากำลัง 4 ปี
รายงานผลการติดตาม
พรบ/พรก
กฎกระทรวง/ระเบียบ
ประกาศอบต. บางเสาธง
หนังสือสั่งการ
ข้อบัญญัติ อบต.บางเสาธง
รายงานการควบคุมภายใน
คำแนะนำการติดต่อราชการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
บริหารงานบุคคล
รายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(รายเดือน)
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อบต (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
คู่มือการปฎิบัติงานด้านบุคคล
คุณคิดว่าเว็บไซต์ อบต.บางเสาธง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
พอใช้ได้
น้อยมาก
ไม่มีประโยชน์เลย
ดูผลโหวด
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครสมาชิก กองทุนสวัสดิการชุมชน

          ส่วนสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง  เปิดรับสมัครสมาชิก                    กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางเสาธง  หลายๆท่านฟังแล้วอาจจะยังไม่เข้าใจว่า  กองทุนสวัสดิการชุมชนคืออะไร  ขออธิบายดังนี้ว่า  กองทุนสวัสดิการชุมชน  หรือเรียกกันง่ายๆว่า  กองทุนสวัสดิการชาวบ้าน  เป็นกองทุนที่เกิดจากการรวมตัวของประชาชนในพื้นที่หนึ่งๆ  ด้วยความสมัครใจ  เช่นระดับหมู่บ้าน  ระดับตำบล  เป็นต้น  ที่ประสงค์จะดูแลซึ่งกันและกัน  ตั้งแต่เกิดจนตาย  บนพื้นฐานของความเอื้ออาทร

          มีคำถามถามต่อไปอีกว่า  แล้วเงินกองทุนมาจากไหน  กองทุนสวัสดิการชุมชน  การที่ชาวชุมชนมาร่วมกันคิด  ร่วมกันสร้างระบบ  ร่วมกันบริหารจัดการ  และร่วมกันรับผลประโยชน์  จึงเป็นกองทุนที่ ทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าของ ดังนั้น  เงินทุนสวัสดิการชุมชน  จึงได้มาจากเงินสมทบของสมาชิก  เงินสนับสนุนหรือเงินสมทบแหล่งอื่นๆ  เช่น  การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  เงินบริจาค  เป็นต้น

          แล้วการเป็นสมาชิกฯ  จะได้รับสวัสดิการอะไรบ้าง  สมาชิกสวัสดิการชุมชนทุกท่าน            จะได้รับสวัสดิการตามหลักเกณฑ์  กติกาที่สมาชิกร่วมกันกำหนด  โดยมีคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชาวบ้านเป็นผู้บริหาร  เพื่อจัดสรรสวัสดิการให้กับสมาชิก  ตั้งแต่เกิดจนตาย  เช่น

-          เงินค่าคลอดบุตร , เงินรับขวัญบุตร

-          ได้รับบำนาญ

-          ค่านอนโรงพยาบาล

-          ได้รับเงินค่าทำศพ (กรณีสมาชิกเสียชีวิต)

-          ทุนการศึกษา

-          มีสิทธิยื่นขอกู้เงินเพื่อประกอบอาชีพ

หลักฐานการเป็นสมาชิกกองทุน

๑.      สำเนาบัตรประชาชน    ใบ  พร้อมตัวจริง

๒.      สำเนาทะเบียนบ้าน    ใบ  พร้อมตัวจริง

๓.      รูปถ่าย    นิ้ว  จำนวน    ใบ

๔.      บัตรประจำตัวของผู้รับผลประโยชน์    ใบ

สำหรับผู้ที่สนใจจะสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน  ให้ยื่นใบสมัครต่อ

คณะกรรมการกองทุนแต่ละหมู่  หรือ  ที่ส่วนสวัสดิการสังคม  อบต.บางเสาธง  หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  ๐-๒๗๐๗-๑๖๗๑-๓  ต่อ  ๓๗๐  หรือ  โทรศัพท์มือถือหมายเลข  ๐๘๙-๑๗๓-๐๕๙๖


อ่าน 811 ครั้ง   โพสเมื่อ : 23/01/2012 09:19