คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กำนันผู้ใหญ่บ้าน
โครงสร้าง อบต.
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กรอบอัตรากำลัง 4 ปี
รายงานผลการติดตาม
พรบ/พรก
กฎกระทรวง/ระเบียบ
ประกาศอบต. บางเสาธง
หนังสือสั่งการ
ข้อบัญญัติ อบต.บางเสาธง
รายงานการควบคุมภายใน
คำแนะนำการติดต่อราชการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
บริหารงานบุคคล
รายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(รายเดือน)
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อบต (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
คู่มือการปฎิบัติงานด้านบุคคล
คุณคิดว่าเว็บไซต์ อบต.บางเสาธง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
พอใช้ได้
น้อยมาก
ไม่มีประโยชน์เลย
ดูผลโหวด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ครั้งที่ 2
อบต.บางเสาธง ขอเชิญชวนจิตอาสาทุกท่าน เข้าร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ครั้งที่ 2  ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.  ณ ถนนสาธารณะเขตพื้นที่ หมู่ที่ 14 (สายหน้าโรงเรียนละมูลรอดศิริ) จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่าน เข้าร่วมโครงการจิตอาสา ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ตำบลบางเสาธงของเราให้น่าอยู่ น่ามอง กันนะคะ

อ่าน 12 ครั้ง   โพสเมื่อ : 16/05/2018 06:23