คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กำนันผู้ใหญ่บ้าน
โครงสร้าง อบต.
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กรอบอัตรากำลัง 4 ปี
รายงานผลการติดตาม
พรบ/พรก
กฎกระทรวง/ระเบียบ
ประกาศอบต. บางเสาธง
หนังสือสั่งการ
ข้อบัญญัติ อบต.บางเสาธง
รายงานการควบคุมภายใน
คำแนะนำการติดต่อราชการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
บริหารงานบุคคล
รายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(รายเดือน)
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อบต (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
คู่มือการปฎิบัติงานด้านบุคคล
คุณคิดว่าเว็บไซต์ อบต.บางเสาธง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
พอใช้ได้
น้อยมาก
ไม่มีประโยชน์เลย
ดูผลโหวด
ประกาศร่างขอบเขตงาน(TOR)
 ร่างขอบเขตของงาน (Tems of Reference : TOR) โครงการกำจัดผักตบชวา และวัชพืช ที่กีดขวางทางน้ำ คลองเจริญ (อ่าน 3)
 ร่างขอบเขตของงาน (Tems of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 5,500 ถุง (อ่าน 62)
 ร่างขอบเขตของงาน (Tems of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยชนิดมีฝาปิด จำนวน 900 ใบ (อ่าน 35)
 ร่างขอบเขตของงาน (Tems of Reference : TOR) การจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัสดุที่ใช้ในการฉ (อ่าน 86)
 ร่างขอบเขตของงาน (Tems of Reference : TOR) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอสะพานหมู่ที่ 2,10,11,12 แ (อ่าน 51)
 ร่างขอบเขตของงาน (Tems of Reference : TOR) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบางนาการ์เด้นท์ ซอย 16 ม.8 ด้ (อ่าน 105)
 ร่างขอบเขตของงาน (Tems of Reference : TOR) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยผาสุข ม.14 ด้วยวิธีประกวดราคา (อ่าน 49)
 ร่างขอบเขตของงาน (Tems of Reference : TOR) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยสุขเจริญ ม.12 ด้วยวิธีประกวดร (อ่าน 32)
 ร่างขอบเขตของงาน (Tems of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อยากำจัดวัชพืชชนิดน้ำจำนวน 1,800 แกลลอน และ (อ่าน 66)
 ร่างขอบเขตของงาน (Tems of Reference : TOR) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมฝังท่อระบายน้ำสายไทยประกัน (อ่าน 66)
 ร่างขอบเขตของงาน (Tems of Reference : TOR) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ถาวรธวัช 1/3 หมู่ที่ 6 ตำบล (อ่าน 73)
 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างยกระดับ (อ่าน 102)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1