คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กำนันผู้ใหญ่บ้าน
โครงสร้าง อบต.
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กรอบอัตรากำลัง 4 ปี
รายงานผลการติดตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
แผนพัฒนา 4 ปี
พรบ/พรก
กฎกระทรวง/ระเบียบ
ประกาศอบต. บางเสาธง
หนังสือสั่งการ
ข้อบัญญัติ อบต.บางเสาธง
แผนผังขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
รายงานการควบคุมภายใน
คำแนะนำการติดต่อราชการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
บริหารงานบุคคล
รายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(รายเดือน)
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อบต (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
เผยแพร่เอกสารสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
คุณคิดว่าเว็บไซต์ อบต.บางเสาธง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
พอใช้ได้
น้อยมาก
ไม่มีประโยชน์เลย
ดูผลโหวด
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
 ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 21 และมาตรา 4 (4) การจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) นำไปติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด (อ่าน 0)
 ร่างขอบเขตของงาน (Tems of Reference : TOR) งานปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลอง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 13 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ (อ่าน 0)
 ร่างขอบเขตของงาน (Tems of Reference : TOR) งานปรับปรุงซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. หมู่ที่ 2,16 และหมู่ที่ 17 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ (อ่าน 0)
 งานปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอสะพานข้ามคลอง หมู่ที่ 12 และหมู่ที่ 13 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จ.สมุทรปราการ (อ่าน 0)
 โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. เชื่อมคลองบางเสาธงฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 6 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ (อ่าน 0)
 ร่างขอบเขตของงาน (Tems of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประกอบประจำเรือ จำนวน 1 ลำ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ (อ่าน 0)
 ร่างขอบเขตของงาน (Tems of Reference : TOR) จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ (อ่าน 0)
 งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเลียบมอเตอร์เวย์ หมู่ที่ 13 และหมู่ที่ 14 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ (อ่าน 0)
 งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายสาธง-จรเข้ใหญ่ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทร (อ่าน 0)
 ร่างขอบเขตงาน (Tems of Reference : TOR) จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) จำนวน 57 ชุด (อ่าน 0)
 ร่างขอบเขตของงาน (Tems of Reference : TOR) การจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัสดุที่ใช้ในการฉีดวัคซีน ตามโครงการรณรงค์การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ (อ่าน 0)
 ร่างขอบเขตของงาน (Tems of Reference : TOR) งานปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลองบางเสาธง สะพานไม้ข้ามปากคลองบางกระเทียมและสะพานไม้ข้ามปากคลองชวดตาพุก หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 10 จำนวน 4 สะพาน ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ (อ่าน 0)
 ร่างขอบเขตของงาน (Tems of Reference : TOR) โครงการก่อสร้างถนนลูกรังทับหน้าดินด้วยหินคลุก ซอยนงค์เยาว (อ่าน 0)
 ร่างขอบเขตของงาน (Tems of Reference : TOR) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลองชวดนา หมู่ที่ 7, สะ (อ่าน 1)
 ร่างขอบเขตของงาน (Tems of Reference : TOR) งานปรับปรุงซ่อมแซมหอถังเก็บน้ำทรงแชมเปญ บริเวณริมคลองกาหล (อ่าน 0)
 ราคากลางการจ้างเหมานบ่อรับทิ้งขยะกำจัดขยะมูลฝอย (อ่าน 11)
 สรปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง สถานที่ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล.แยกคลองบางกระเทียม ม.4 (อ่าน 11)
 สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ อบต.บางเสาธง (อ่าน 12)
 รายละเอียดราคากลางสถานที่ปรับปรุงซ่อมแซมปากท่อบ่อพักและฝาท่อพัก ค.ส.ล.บริเวณริมถนนสายเสาธง-จระเข้ หม (อ่าน 15)
 รายละเอียดราคากลางและคุณลักษณะการจัดซื้อของรางวัล โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติตำบลบางเสาธง ประจำปี 2 (อ่าน 14)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1

>>