คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กำนันผู้ใหญ่บ้าน
โครงสร้าง อบต.
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กรอบอัตรากำลัง 4 ปี
รายงานผลการติดตาม
พรบ/พรก
กฎกระทรวง/ระเบียบ
ประกาศอบต. บางเสาธง
หนังสือสั่งการ
ข้อบัญญัติ อบต.บางเสาธง
รายงานการควบคุมภายใน
คำแนะนำการติดต่อราชการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
บริหารงานบุคคล
รายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(รายเดือน)
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อบต (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
คู่มือการปฎิบัติงานด้านบุคคล
คุณคิดว่าเว็บไซต์ อบต.บางเสาธง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
พอใช้ได้
น้อยมาก
ไม่มีประโยชน์เลย
ดูผลโหวด
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
 จัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 29 รายการ (อ่าน 0)
 โครงการกำจัดผักตบชวา และวัชพืช ที่กีดขวางทางน้ำ คลองเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 16 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธ (อ่าน 3)
 โครงการจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 5,500 ถุง (อ่าน 15)
 โครงการจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยชนิดมีฝาปิด จำนวน 900 ใบ (อ่าน 17)
 การจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัสดุที่ใช้ในการฉีดวัคซีน ตามโครงการรณรงค์การป้องกันและควบคุ (อ่าน 17)
 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอสะพานหมู่ที่ 2,10,11,12 และหมู่ที่ 13 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จัง (อ่าน 16)
 ร่างขอบเขตของงาน (Tems of Reference : TOR) โครงการก่อสร้างถนนลูกรังทับหน้าดินด้วยหินคลุก ซอยนงค์เยาว (อ่าน 21)
 ร่างขอบเขตของงาน (Tems of Reference : TOR) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลองชวดนา หมู่ที่ 7, สะ (อ่าน 20)
 ร่างขอบเขตของงาน (Tems of Reference : TOR) งานปรับปรุงซ่อมแซมหอถังเก็บน้ำทรงแชมเปญ บริเวณริมคลองกาหล (อ่าน 18)
 ราคากลางการจ้างเหมานบ่อรับทิ้งขยะกำจัดขยะมูลฝอย (อ่าน 30)
 สรปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง สถานที่ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล.แยกคลองบางกระเทียม ม.4 (อ่าน 30)
 สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ อบต.บางเสาธง (อ่าน 30)
 รายละเอียดราคากลางสถานที่ปรับปรุงซ่อมแซมปากท่อบ่อพักและฝาท่อพัก ค.ส.ล.บริเวณริมถนนสายเสาธง-จระเข้ หม (อ่าน 31)
 รายละเอียดราคากลางและคุณลักษณะการจัดซื้อของรางวัล โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติตำบลบางเสาธง ประจำปี 2 (อ่าน 29)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1