คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กำนันผู้ใหญ่บ้าน
โครงสร้าง อบต.
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กรอบอัตรากำลัง 4 ปี
รายงานผลการติดตาม
พรบ/พรก
กฎกระทรวง/ระเบียบ
ประกาศอบต. บางเสาธง
หนังสือสั่งการ
ข้อบัญญัติ อบต.บางเสาธง
รายงานการควบคุมภายใน
คำแนะนำการติดต่อราชการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
บริหารงานบุคคล
รายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(รายเดือน)
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อบต (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
คุณคิดว่าเว็บไซต์ อบต.บางเสาธง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
พอใช้ได้
น้อยมาก
ไม่มีประโยชน์เลย
ดูผลโหวด
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
 ราคากลางการจ้างเหมานบ่อรับทิ้งขยะกำจัดขยะมูลฝอย (อ่าน 8)
 สรปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง สถานที่ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล.แยกคลองบางกระเทียม ม.4 (อ่าน 8)
 สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ อบต.บางเสาธง (อ่าน 9)
 รายละเอียดราคากลางสถานที่ปรับปรุงซ่อมแซมปากท่อบ่อพักและฝาท่อพัก ค.ส.ล.บริเวณริมถนนสายเสาธง-จระเข้ หม (อ่าน 11)
 รายละเอียดราคากลางและคุณลักษณะการจัดซื้อของรางวัล โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติตำบลบางเสาธง ประจำปี 2 (อ่าน 10)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1