คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กำนันผู้ใหญ่บ้าน
โครงสร้าง อบต.
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กรอบอัตรากำลัง 4 ปี
รายงานผลการติดตาม
พรบ/พรก
กฎกระทรวง/ระเบียบ
ประกาศอบต. บางเสาธง
หนังสือสั่งการ
ข้อบัญญัติ อบต.บางเสาธง
รายงานการควบคุมภายใน
คำแนะนำการติดต่อราชการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
บริหารงานบุคคล
รายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(รายเดือน)
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อบต (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
คู่มือการปฏิบัติงานบุคคล
คุณคิดว่าเว็บไซต์ อบต.บางเสาธง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
พอใช้ได้
น้อยมาก
ไม่มีประโยชน์เลย
ดูผลโหวด
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง โครงการจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 5,500 ถุง (อ่าน 8)
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังทับหน้าดินด้วยหินคลุก ซอยนงค์เยาว์ หมู่ (อ่าน 18)
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลองชวดนา หมู่ที่ 7, สะพานไม้ (อ่าน 9)
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง งานปรับปรุงซ่อมแซมหอถังเก็บน้ำทรงแชมเปญ บริเวณริมคลองกาหลง หมู่ (อ่าน 13)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบางนากา (อ่าน 23)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล (อ่าน 27)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ล.ส.ซอยช่วงโชิ (อ่าน 20)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบางนาการ์ (อ่าน 18)
 ร่างขอบเขตของงาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างต่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายปากกะพัง-พญาเพ็ชร ม.13 (อ่าน 22)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ประกวดราคาจ้างต่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายปากกะพั (อ่าน 19)
 ร่างขอบเขตของงาน (Tems of Reference : TOR) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบางนาการ์เด้นท์ ซอย 16 ม.8 (อ่าน 24)
 ร่างขอบเขตของงาน (Tems of Reference : TOR) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยผาสุข ม.14 (อ่าน 22)
 ร่างขอบเขตของงาน (Tems of Reference : TOR) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสุขเจริญ ม.12 (อ่าน 16)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบางนากา (อ่าน 24)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ล.ส.ซอยผาสุข ม (อ่าน 21)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสุขเจร (อ่าน 20)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับผิวจราจรพร้อมทางเดินเ (อ่าน 25)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็ (อ่าน 34)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล (อ่าน 33)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างยกระดับผิวจราจรพร้อม (อ่าน 35)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยากำจัดวัชพืช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล (อ่าน 40)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับครูผู้สอนจำน (อ่าน 40)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมฝังท่ (อ่าน 71)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ล.ส.ซอยถาวรธวั (อ่าน 70)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมฝังท่อระบายน้ำสายไทยประกัน (อ่าน 51)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางยกระดับผิวจราจรไทยประกัน- (อ่าน 69)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเครื่องเสียงสำหรับอา (อ่าน 82)
 ประกาศเชิญชวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าจ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-di (อ่าน 97)
 ประกาศร่าง TOR เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการโครงการจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย (e-Bidding) (อ่าน 135)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (อ่าน 102)
 รายละเอียดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อเครื่องกรอกอากาศ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางเสาธง ราคากลาง (อ่าน 107)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอืเล็กทรอนิกส์โครงการยกระดับผิวจราจรถนน (อ่าน 97)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง โครงการยกระดับผิวจราจรไทยประกันสายเมน 3 หมู่ที่ 2 ตำบลบาง (อ่าน 85)
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการยกระดับผิวจราจรถนนไทยประกั (อ่าน 88)
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการยกระดับผิวจราจรถนนไทยประกั (อ่าน 86)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนสายเสา (อ่าน 82)
 ประกาศราคากลางและบัญชีปริมาณงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนสายเสาธง - จรเข้ใหญ่ หมู่ที่ 3 (อ่าน 76)
 ประกาศราคากลางและบัญชีปริมาณงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลอง หมู่ที่ 9,13 (อ่าน 90)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง จัดซื้อโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อพร้อมติดต (อ่าน 104)
 คุณลักษณะเฉพาะในการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (อ่าน 147)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการยกระดับผิวจราจร ซอยสุเหร่าบ้านไร่ ห (อ่าน 92)
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลอ (อ่าน 87)
 สรุปผลการประมาณราคาค่าปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างห้องประชุมสภา และห้องประชุมเล็ก (อ่าน 92)
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรสาย (อ่าน 96)
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการจ้างเหมากำจัดผักตบชวา (อ่าน 80)
 คุณลักษณะเฉพาะในการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (อ่าน 95)
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการยกระดับผิวจราจร ซอยสุเหร่าบ้าน (อ่าน 75)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองลัดบางกระเทียม (อ่าน 77)
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองลัดบางกระ (อ่าน 97)
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลอ (อ่าน 80)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/12 Next »