คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กำนันผู้ใหญ่บ้าน
โครงสร้าง อบต.
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กรอบอัตรากำลัง 4 ปี
รายงานผลการติดตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
แผนพัฒนา 4 ปี
พรบ/พรก
กฎกระทรวง/ระเบียบ
ประกาศอบต. บางเสาธง
หนังสือสั่งการ
ข้อบัญญัติ อบต.บางเสาธง
แผนผังขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
รายงานการควบคุมภายใน
คำแนะนำการติดต่อราชการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
บริหารงานบุคคล
รายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(รายเดือน)
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อบต (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
เผยแพร่เอกสารสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
คุณคิดว่าเว็บไซต์ อบต.บางเสาธง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
พอใช้ได้
น้อยมาก
ไม่มีประโยชน์เลย
ดูผลโหวด
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบกล่องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณอาคารที่ทำการ อบต.บางเสาธง (อ่าน 0)
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับผิวจราจร ถนนบางนาการ์เด้นท์-เสาธงกลาง หมู่ที่ 8,9 ตำบลบางเสาธง (อ่าน 0)
 ประกาศร่าง TOR เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกาศโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)17092561 (อ่าน 0)
 ประกาศร่าง TOR เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับผิวจราจร ถนนบางนาการ์เด้น ม.8,9 ( 1 )17092561 (อ่าน 0)
 ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 21 และมาตรา 4 (4) การจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) นำไปติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด (อ่าน 0)
 ร่างขอบเขตของงาน (Tems of Reference : TOR) งานปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลอง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 13 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ (อ่าน 0)
 ร่างขอบเขตของงาน (Tems of Reference : TOR) งานปรับปรุงซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. หมู่ที่ 2,16 และหมู่ที่ 17 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ (อ่าน 0)
 ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 21 และมาตรา 4 (4) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเทิดพระเกียรติ ของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธ (อ่าน 0)
 ประกาศเชิญชวนเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. ซอยเก็บทรัพย์เจริญ 1 หมู่ที่11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 0)
 ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างยกระดับผิวจราจรซอยถาวรธวัช หมู่ที่ 6 (อ่าน 0)
 ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 21 (อ่าน 0)
 งานปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอสะพานข้ามคลอง หมู่ที่ 12 และหมู่ที่ 13 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จ.สมุทรปราการ (อ่าน 0)
 โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. เชื่อมคลองบางเสาธงฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 6 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ (อ่าน 0)
 ประกาศร่าง TOR เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. ซอยเก็บทรัพย์เจริญ 1 หมู่ที่ 11 ตำบลบางเสาธง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 0)
 ประกาศเชิญชวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างยกระดับผิวจราจรซอยถาวรธวัช หมู่ที่ 6 ตำบลบางเสาธง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 0)
 ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อหรือจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 21 และมาตรา 4 (4) การจัดซื้อจัดจ้างโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของอบต (อ่าน 0)
 ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อหรือจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 21 และมาตรา 4 (4) การจัดเวทีสำเร็จรูป (อ่าน 0)
 ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อหรือจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 21 และมาตรา 4 (4) การจัดจ้างปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง (อ่าน 0)
 ประกาศร่าง TOR เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างยกระดับผิวจราจรซอยถาวรธวัช หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 0)
 ร่างขอบเขตของงาน (Tems of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประกอบประจำเรือ จำนวน 1 ลำ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ (อ่าน 0)
 ร่างขอบเขตของงาน (Tems of Reference : TOR) งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเลียบมอเตอร์เวย์ หมู่ที่ 13 และหมู่ที่ 14 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ (อ่าน 0)
 ประกาศเชิญชวนเรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับครูผู้สอน จำนวน ๒ ชุด ๆ ละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางเสาธง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 0)
 งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายสาธง-จรเข้ใหญ่ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทร (อ่าน 0)
 ประกาศเชิญชวนโครงการยกระดับถนน ค.ส.ล.สายสามัคคีสำเร็จ หมู่ที่ 11 ตำบลบางเสาธง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (อ่าน 0)
 ประกาศร่าง TOR เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับครูผู้สอน จำนวน 2 ชุดๆละ 500,000 บาท สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางเสาธง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 0)
 ร่างขอบเขตงาน (Tems of Reference : TOR) จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) จำนวน 57 ชุด (อ่าน 0)
 ร่างขอบเขตของงาน (Tems of Reference : TOR) การจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัสดุที่ใช้ในการฉีดวัคซีน ตามโครงการรณรงค์การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ (อ่าน 0)
 ร่างขอบเขตของงาน (Tems of Reference : TOR) งานปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลองบางเสาธง สะพานไม้ข้ามปากคลองบางกระเทียมและสะพานไม้ข้ามปากคลองชวดตาพุก หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 10 จำนวน 4 สะพาน ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ (อ่าน 0)
 ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนน ค.ส.ล. สายสามัคคีสำเร็จ หมู่ที่ 11 ตำบลบางเสาธง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 0)
 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างจัดจ้างเอกชนจัดเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ตั้งแต่ 11 กรกฎาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2561 รวม 82 วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 0)
 ประกาศร่างขอบเขตงาน(TOR) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ โครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง (อ่าน 0)
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังทับหน้าดินด้วยหินคลุก ซอยนงค์เยาว์ หมู่ (อ่าน 0)
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลองชวดนา หมู่ที่ 7, สะพานไม้ (อ่าน 0)
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง งานปรับปรุงซ่อมแซมหอถังเก็บน้ำทรงแชมเปญ บริเวณริมคลองกาหลง หมู่ (อ่าน 2)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบางนากา (อ่าน 8)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล (อ่าน 17)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ล.ส.ซอยช่วงโชิ (อ่าน 11)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบางนาการ์ (อ่าน 10)
 ร่างขอบเขตของงาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างต่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายปากกะพัง-พญาเพ็ชร ม.13 (อ่าน 13)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ประกวดราคาจ้างต่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายปากกะพั (อ่าน 14)
 ร่างขอบเขตของงาน (Tems of Reference : TOR) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบางนาการ์เด้นท์ ซอย 16 ม.8 (อ่าน 17)
 ร่างขอบเขตของงาน (Tems of Reference : TOR) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยผาสุข ม.14 (อ่าน 12)
 ร่างขอบเขตของงาน (Tems of Reference : TOR) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสุขเจริญ ม.12 (อ่าน 11)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบางนากา (อ่าน 18)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ล.ส.ซอยผาสุข ม (อ่าน 16)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสุขเจร (อ่าน 17)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับผิวจราจรพร้อมทางเดินเ (อ่าน 21)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็ (อ่าน 30)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล (อ่าน 30)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างยกระดับผิวจราจรพร้อม (อ่าน 32)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/13 Next »

>>