คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กำนันผู้ใหญ่บ้าน
โครงสร้าง อบต.
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กรอบอัตรากำลัง 4 ปี
รายงานผลการติดตาม
พรบ/พรก
กฎกระทรวง/ระเบียบ
ประกาศอบต. บางเสาธง
หนังสือสั่งการ
ข้อบัญญัติ อบต.บางเสาธง
รายงานการควบคุมภายใน
คำแนะนำการติดต่อราชการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
บริหารงานบุคคล
รายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(รายเดือน)
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อบต (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
คุณคิดว่าเว็บไซต์ อบต.บางเสาธง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
พอใช้ได้
น้อยมาก
ไม่มีประโยชน์เลย
ดูผลโหวด
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเครื่องเสียงสำหรับอา (อ่าน 14)
 ประกาศเชิญชวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าจ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-di (อ่าน 23)
 ประกาศร่าง TOR เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการโครงการจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย (e-Bidding) (อ่าน 42)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (อ่าน 38)
 รายละเอียดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อเครื่องกรอกอากาศ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางเสาธง ราคากลาง (อ่าน 31)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอืเล็กทรอนิกส์โครงการยกระดับผิวจราจรถนน (อ่าน 47)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง โครงการยกระดับผิวจราจรไทยประกันสายเมน 3 หมู่ที่ 2 ตำบลบาง (อ่าน 34)
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการยกระดับผิวจราจรถนนไทยประกั (อ่าน 35)
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการยกระดับผิวจราจรถนนไทยประกั (อ่าน 29)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนสายเสา (อ่าน 32)
 ประกาศราคากลางและบัญชีปริมาณงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนสายเสาธง - จรเข้ใหญ่ หมู่ที่ 3 (อ่าน 36)
 ประกาศราคากลางและบัญชีปริมาณงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลอง หมู่ที่ 9,13 (อ่าน 49)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง จัดซื้อโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อพร้อมติดต (อ่าน 58)
 คุณลักษณะเฉพาะในการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (อ่าน 91)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการยกระดับผิวจราจร ซอยสุเหร่าบ้านไร่ ห (อ่าน 47)
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลอ (อ่าน 48)
 สรุปผลการประมาณราคาค่าปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างห้องประชุมสภา และห้องประชุมเล็ก (อ่าน 52)
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรสาย (อ่าน 49)
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการจ้างเหมากำจัดผักตบชวา (อ่าน 36)
 คุณลักษณะเฉพาะในการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (อ่าน 48)
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการยกระดับผิวจราจร ซอยสุเหร่าบ้าน (อ่าน 37)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองลัดบางกระเทียม (อ่าน 38)
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองลัดบางกระ (อ่าน 47)
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลอ (อ่าน 40)
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมากำจัดหญ้า วัชพืช แ (อ่าน 47)
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้ข้า (อ่าน 47)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลายอเนกประสงค์ ค.ส.ล. บริเว (อ่าน 50)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองอ้อมไร่ หมู่ 5 (อ่าน 58)
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลองสกัด 50 (อ่าน 58)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการยกระดับผิวจราจร ซอ (อ่าน 47)
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ค.ส (อ่าน 48)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการยกระดับผิวจราจร ซ (อ่าน 64)
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองอ้อมไร่ ม (อ่าน 63)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการยกระดับจราจร ซอยกุ (อ่าน 55)
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง โครงการยะระดับผิวจราจร ซอยธรรมศิริ หม (อ่าน 62)
 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (อ่าน 71)
 สรุปผลการประมาณราคาค่าจ้างเหมาบริการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ (อ่าน 60)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการฝังท่อระบายน้ำ ค. (อ่าน 68)
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการยะระดับผิวจราจร ซอย 7 (อ่าน 59)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยชนิดมีฝาปิดและถังเผาขยะแบ (อ่าน 68)
 รายละเอียดราคากลางและคุณลักษณะการจัดซื้อวัสดุการศึกษา (อ่าน 57)
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการยกระดับผิวจราจร ซอยกุโ (อ่าน 66)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการยกระดับผิวจราจร ซอยสุเหร่าบ้านไร่ หม (อ่าน 58)
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พ (อ่าน 65)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการยกระดับผิวจราจรซอยสี่ศอก หมู่ที่ 1 (อ่าน 64)
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการยกระดับผิวจราจร ซอยสุเ (อ่าน 65)
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อรายการโครงการก่อสร้างรางระบาย (อ่าน 58)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง สอบราคาโครงการฝังท่อระบายน้ำ ซอยบัวรอด หมู่ที่ 3 ต.บางเสา (อ่าน 64)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างยกระดับผิวจราจร ซอยโกดัง (ช (อ่าน 64)
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการยกระดับผิวจราจรซอยสี่ศ (อ่าน 78)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/11 Next »