คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กำนันผู้ใหญ่บ้าน
โครงสร้าง อบต.
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กรอบอัตรากำลัง 4 ปี
รายงานผลการติดตาม
พรบ/พรก
กฎกระทรวง/ระเบียบ
ประกาศอบต. บางเสาธง
หนังสือสั่งการ
ข้อบัญญัติ อบต.บางเสาธง
รายงานการควบคุมภายใน
คำแนะนำการติดต่อราชการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
บริหารงานบุคคล
รายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(รายเดือน)
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อบต (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
คุณคิดว่าเว็บไซต์ อบต.บางเสาธง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
พอใช้ได้
น้อยมาก
ไม่มีประโยชน์เลย
ดูผลโหวด
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 คุณลักษณะเฉพาะในการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (อ่าน 6)
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการยกระดับผิวจราจร ซอยสุเหร่าบ้าน (อ่าน 4)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองลัดบางกระเทียม (อ่าน 5)
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองลัดบางกระ (อ่าน 8)
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลอ (อ่าน 5)
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมากำจัดหญ้า วัชพืช แ (อ่าน 14)
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้ข้า (อ่าน 12)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลายอเนกประสงค์ ค.ส.ล. บริเว (อ่าน 17)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองอ้อมไร่ หมู่ 5 (อ่าน 23)
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลองสกัด 50 (อ่าน 23)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการยกระดับผิวจราจร ซอ (อ่าน 16)
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ค.ส (อ่าน 16)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการยกระดับผิวจราจร ซ (อ่าน 32)
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองอ้อมไร่ ม (อ่าน 26)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการยกระดับจราจร ซอยกุ (อ่าน 22)
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง โครงการยะระดับผิวจราจร ซอยธรรมศิริ หม (อ่าน 27)
 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (อ่าน 34)
 สรุปผลการประมาณราคาค่าจ้างเหมาบริการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ (อ่าน 27)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการฝังท่อระบายน้ำ ค. (อ่าน 34)
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการยะระดับผิวจราจร ซอย 7 (อ่าน 25)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยชนิดมีฝาปิดและถังเผาขยะแบ (อ่าน 32)
 รายละเอียดราคากลางและคุณลักษณะการจัดซื้อวัสดุการศึกษา (อ่าน 25)
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการยกระดับผิวจราจร ซอยกุโ (อ่าน 30)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการยกระดับผิวจราจร ซอยสุเหร่าบ้านไร่ หม (อ่าน 27)
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พ (อ่าน 28)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการยกระดับผิวจราจรซอยสี่ศอก หมู่ที่ 1 (อ่าน 31)
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการยกระดับผิวจราจร ซอยสุเ (อ่าน 28)
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อรายการโครงการก่อสร้างรางระบาย (อ่าน 25)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง สอบราคาโครงการฝังท่อระบายน้ำ ซอยบัวรอด หมู่ที่ 3 ต.บางเสา (อ่าน 33)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างยกระดับผิวจราจร ซอยโกดัง (ช (อ่าน 31)
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการยกระดับผิวจราจรซอยสี่ศ (อ่าน 40)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยร่วมใจ 1 หมู่ท (อ่าน 33)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ริมซอยเสาธงสา (อ่าน 44)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสุทินเผือก หม (อ่าน 46)
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง รายการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอสะพานห (อ่าน 39)
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการฝังท่อระบายน่ำ หมู่ 3 (อ่าน 35)
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างยะระดับผิวจราจร ซอยโกดังแสงฟ้า (ช่ว (อ่าน 46)
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยร่วม (อ่าน 36)
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางฝนงานก่อสร้าง โครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ริมซอยเสา (อ่าน 34)
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยชุนสนอง หมู่ที่ 3 (อ่าน 42)
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้า (อ่าน 45)
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง รายการโครงการติดตั้งหอถังเก็บน้ำทรงแชมเปญ พร้อมฐาน (อ่าน 36)
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ริมซอยเส (อ่าน 44)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง โครงการก่อสร้างห้องน้ำ อบต.บางเสาธง หมู่ที่ 7 ตำบลบางเสาธ (อ่าน 40)
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยสุทินเผือ (อ่าน 43)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยชนิดมีฝาปิดและถังเผาขยะแบ (อ่าน 45)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ริมถนนสายบัวโร (อ่าน 52)
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาแลางในงานก่อสร้าง ชื่อโครงการก่อสร้างห้องน้ำ อบต.บางเสา (อ่าน 53)
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยชนิดมีฝาปิดถังเผาขยะแบบถั (อ่าน 59)
 ประการองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล (อ่าน 57)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/11 Next »