คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กำนันผู้ใหญ่บ้าน
โครงสร้าง อบต.
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กรอบอัตรากำลัง 4 ปี
รายงานผลการติดตาม
พรบ/พรก
กฎกระทรวง/ระเบียบ
ประกาศอบต. บางเสาธง
หนังสือสั่งการ
ข้อบัญญัติ อบต.บางเสาธง
รายงานการควบคุมภายใน
คำแนะนำการติดต่อราชการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
บริหารงานบุคคล
รายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(รายเดือน)
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อบต (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
คู่มือการปฎิบัติงานด้านบุคคล
คุณคิดว่าเว็บไซต์ อบต.บางเสาธง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
พอใช้ได้
น้อยมาก
ไม่มีประโยชน์เลย
ดูผลโหวด
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 จัดซื้อครุภัณฑ์เวทีสำเร็จรูป (อ่าน 2)
 ประกาศร่าง TOR เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ โครงการยกระดับผิวจราจร ซอย ส.อุดมทรัพย์ (ช่วงแยกเอ็มไทยเมน 1 ถึง (อ่าน 5)
 งานลอกสิ่งปฎิกูลในบ่อพัก ค.ส.ล. ท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ หมู่ที่ 6,10 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จั (อ่าน 7)
 ประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้างยกระดับถนนซอยนัมเบอร์วัน หมู่ที่ 7 ตำบลบางเสาธง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก (อ่าน 13)
 ประกาศเชิญชวนโครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ริมถนนสายบัวโรย-เกาะไก่ หมู่ที่ 13 ตำบลบางเสาธง ด้วยวิธีปร (อ่าน 14)
 โครงการจัดซื้อห้องปฎิบัติงานสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามรูปแบบ อบต.บางเสาธง กำหนด ตำบลบา (อ่าน 13)
 ประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้างถนนลูกรังทับหน้าด้วยหินคลุก ซอย พราหมณี หมู่ที่ 11 ตำบลบางเสาธง ด้วยวิธี (อ่าน 17)
 ประกาศรับฟังร่างคำวิจารณ์โครงการก่อสร้างยกระดับถนน ซอยนัมเบอร์วัน หมู่ที่ 7 ตำบลบางเสาธง ด้วยวิธีประ (อ่าน 13)
 ประกาศเชิญชวนโครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ริมถนนสายบัวโรย-เกาะไก่ หมู่ที่ 13 ตำบลบางเสาธง ด้วยวิธีปร (อ่าน 17)
 ประกาศรับฟังร่างคำวิจารณ์โครงการก่อสร้างถนนลูกรังทับหน้าด้วยหินคลุก ซอยพราหมณี หมู่ที่ 11 ตำบลบางเสา (อ่าน 16)
 ประกาศรับฟังร่างคำวิจารณ์โครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ริมถนนสายบัวโรย-เกาะไก่ หมู่ที่ 13 ตำบลบางเสาธ (อ่าน 16)
 โครงการกำจัดผักตบชวา และวัชพืช ที่กีดขวางทางน้ำ คลองเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 16 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธ (อ่าน 27)
 ประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้างถนนลูกรังทับหน้าด้วยหินคลุกสายเสาธง-เอแบค หมู่ที่ 10 ตำบลบางเสาธง ด้วยวิ (อ่าน 196)
 ประกาศเชิญชวนโครงการจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย ชนิดมีฝาปิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin (อ่าน 48)
 ประกาศรับฟังร่างคำวิจารณ์โครงการก่อสร้างถนนลูกรังทับหน้าด้วยหินคลุกสายเสาธง-เอแบค หมู่ที่ 10 ตำบลบาง (อ่าน 61)
 ประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้างถนนลูกรังทับหน้าด้วยหินคลุก ซอยชุ่มสมุทร หมู่ที่ 10 ตำบลบางเสาธง ด้วยวิธ (อ่าน 48)
 ประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้างถนนลูกรังทับหน้าด้วยหินคลุก ซอยคงวัฒนะ หมู่ที่ 10 ตำบลบางเสาธง ด้วยวิธีป (อ่าน 52)
 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังทับหน้าด้วยหินคลุก ซอยแสวงทรัพย์ หมู่ที่ 12 (อ่าน 59)
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังทับหน้าด้วยหินคลุก ซอยเสมสุข หมุ่ที่ 11 (อ่าน 53)
 โครงการจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยชนิดมีฝาปิด จำนวน 900 ใบ (อ่าน 52)
 โครงการจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 5,500 ถุง (อ่าน 38)
 การจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัสดุที่ใช้ในการฉีดวัคซีน ตามโครงการรณรงค์การป้องกันและควบคุ (อ่าน 45)
 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอสะพานหมู่ที่ 2,10,11,12 และหมู่ที่ 13 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จัง (อ่าน 36)
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังทับหน้าดินด้วยหินคลุก ซอยนงค์เยาว์ หมู่ (อ่าน 55)
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลองชวดนา หมู่ที่ 7, สะพานไม้ (อ่าน 38)
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง งานปรับปรุงซ่อมแซมหอถังเก็บน้ำทรงแชมเปญ บริเวณริมคลองกาหลง หมู่ (อ่าน 46)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบางนากา (อ่าน 56)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล (อ่าน 59)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ล.ส.ซอยช่วงโชิ (อ่าน 54)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบางนาการ์ (อ่าน 49)
 ร่างขอบเขตของงาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างต่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายปากกะพัง-พญาเพ็ชร ม.13 (อ่าน 55)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ประกวดราคาจ้างต่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายปากกะพั (อ่าน 51)
 ร่างขอบเขตของงาน (Tems of Reference : TOR) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบางนาการ์เด้นท์ ซอย 16 ม.8 (อ่าน 55)
 ร่างขอบเขตของงาน (Tems of Reference : TOR) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยผาสุข ม.14 (อ่าน 59)
 ร่างขอบเขตของงาน (Tems of Reference : TOR) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสุขเจริญ ม.12 (อ่าน 44)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบางนากา (อ่าน 55)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ล.ส.ซอยผาสุข ม (อ่าน 50)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสุขเจร (อ่าน 50)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับผิวจราจรพร้อมทางเดินเ (อ่าน 52)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็ (อ่าน 63)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล (อ่าน 62)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างยกระดับผิวจราจรพร้อม (อ่าน 64)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยากำจัดวัชพืช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล (อ่าน 67)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับครูผู้สอนจำน (อ่าน 69)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมฝังท่ (อ่าน 96)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ล.ส.ซอยถาวรธวั (อ่าน 109)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมฝังท่อระบายน้ำสายไทยประกัน (อ่าน 76)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางยกระดับผิวจราจรไทยประกัน- (อ่าน 96)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเครื่องเสียงสำหรับอา (อ่าน 108)
 ประกาศเชิญชวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าจ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-di (อ่าน 126)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/12 Next »