E-book

E-book

คู่มือประกอบการอบรมเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
/
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับเดือน มกราคม - มีนาคม 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง / 2563
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับเดือน เมษายน - มิถุนายน 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง / 2563
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง / 2563
คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ / 2564
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับเดือน มกราคม - มีนาคม 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง / 2564
คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับประชาชน
กระทรวงสาธารณสุข / 2564
คู่มือการจัดการโรงเรียน รับมือโควิด-19
กระทรวงสาธารณสุข/ สสส./สพฐ. / พ.ค.2563
คู่มือรับมือโควิด-19 ฉบับผู้ปกครอง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) / 2564
ล้างมือกันนะ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) / 2564
ชีวิตวิถีใหม่ ชีวิตดีเริ่มที่เรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) / 2564
คู่มือการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) / 2564
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับเดือน เมษายน - มิถุนายน 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง / 2565
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับเดือน กรกฏาคม - กันยายน 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง / 2565