คำร้องทั่วไป
ข้าพเจ้า ( บุคคลธรรมดา    นิติบุคคล ) ชื่อ อายุ ปี
สัญชาติ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ อยู่บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์ โทรสาร    ขอยื่นคําร้องต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางเสาธงโดยมีเอกสารประกอบดังนี้ คือ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
อื่นๆ
ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป