ข้อมูลอื่นๆ

คำขออนุญาตการต่างๆ และเลิกกิจการเกี่ยวกับการใช้สถานที่ประกอบการค้าซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจ หรืออาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพ

  ดาวน์โหลดไฟล์