เกี่ยวกับ อบต.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
  ดาวน์โหลดไฟล์