เกี่ยวกับ อบต.

การวิเคราะห์ความเสี่ยง
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ดาวน์โหลดไฟล์