เกี่ยวกับ อบต.

เผยแพร่เอกสารสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 41 พ.ศ.2561 เรื่อง ให้อุปกรณ์สำหรับห่อหุ้ม (Case) โทรศัพท์เคลื่อนที่และเครื่องคอมพิเตอร์แท็ปเล็ตที่มีการนำสารเคมีมาบรรจุอยู่ภายในเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
  ดาวน์โหลดไฟล์