เกี่ยวกับ อบต.

รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อบต (LPA)
ประกาศสำนักงานป.ป.ช. เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพของอบต. (LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  ดาวน์โหลดไฟล์