เกี่ยวกับ อบต.

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
71. การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ค ลักษณธที่1, ง และ จ ลักษณะที่1)
  ดาวน์โหลดไฟล์