เกี่ยวกับ อบต.

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
67. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
  ดาวน์โหลดไฟล์