เกี่ยวกับ อบต.

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
66. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป
  ดาวน์โหลดไฟล์