เกี่ยวกับ อบต.

คำแนะนำการติดต่อราชการ
หลักฐานที่ต้องนำมา ประกอบในการยื่นชำระ ภาษีอากรต่างๆ
1. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีหน้าที่เสียภาษี
2.
สำเนาโฉนดที่ดิน / สัญญาซื้อขายทรัพย์สิน
3. สัญญาเช่าทรัพย์สิน /
สัญญาเช่าที่ดิน
4. ทะเบียนพาณิชย์ / ทะเบียนการค้า /
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
5. ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
6.
หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนจำกัด / บริษัทจำกัด / งบดุล
7.
หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ไม่ได้มาดำเนินการเอง)
  ดาวน์โหลดไฟล์