เกี่ยวกับ อบต.

คำแนะนำการติดต่อราชการ
ประเภทกิจการขออนุญาต จากส่วนสาธารณสุข
1. ประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ร.บ.
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
     1.1 กิจการเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ 
     1.2
กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
     1.3 กิการที่เกี่ยวกับอาหาร
เครื่องดืม น้ำดื่ม 
     1.4 กิจการเกี่ยวกับ ยา เวชภัณฑ์
อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสำอางค์ ผลิตภัณฑ์ชำระล้าง 
     1.5
กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 
     1.6 กิจการที่เกี่ยวกับโลหะ 
     1.7
กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
     1.9
กิจการที่เกี่ยวกับไม้ 
     1.10 กิจการที่เกี่ยวกับบริการ 
     1.11
กิจการที่เกี่ยวกับ หิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุคล้ายคลึง 
     1.12
กิจการที่เกี่ยวกับ ปิโตเลียม ถ่านหิน สารเคมี 
     1.13 กิจการอื่นๆ
ที่ประกาศเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2.
การค้าอาหารในสถานที่เอกชน
3. การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
4. แผงลอย
5. ผู้เร่ขาย
  ดาวน์โหลดไฟล์