เกี่ยวกับ อบต.

คำแนะนำการติดต่อราชการ
คำแนะนำในการติดต่อเรื่อง ภาษีป้าย
ประเภท
1. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาท ต่อ
500 ตารางเซนติเมตร
2. ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอำษรต่างประเทศ
หรือปนกับภาพหรือเครื่องหมายอื่น คิดอัตรา 20 บาท ต่อ ตารางเซนติเมตร
3.
ป้ายดังต่อไปนี้ คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
-
ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดหรือไม่
-
ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ได้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ
-
ป้ายที่คำนวณพื้นที่และประเภทของป้ายแล้ว เสียภาษีต่ำกว่า 200 บาท
ให้เสียในอัตรา 200 บาท

การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี
1.
เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายตั้งแต่ 2
มกราคม ถึง 31 มีนาคม ของทุกปีโดยเสียภาษีเป็นรายปี
ยกเว้นป้ายที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปีแรก ในยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย
ภายใน 15
วัน และให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่ วันเริ่มติดตั้ง
หรือแสดงจนถึงสิ้นปี และเสียภาษีป้ายเป็นรายงวดๆ ละ 3 เดือนของปี
2.
ชำระภาษีป้ายภายใน 15 วัน
นับแต่วันที่ได้รับการประเมินจากพนักงานเจ้าหน้าที่
3.
ถ้าเสียภาษีป้ายเกิน 3,000 บาทจะขอผ่อนชำระเป็นสามงวดเท่าๆ กันก็ได้

การ
อุทธรณ์

ถ้าผู้มีหน้าที่เสียภาษีแจ้งการประเมินแล้วเห็นว่าไม่
ถูกต้องให้ยื่นกำร้องอุทธรณืต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามแบบ ภ.ป. 4
ภายใน
30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

อัตราโทษและค่า
ปรับ

1.
ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเดือนมีนาคมหรือหลังติดตั้งป้าย 15 วัน
เสียเงินเพิ่ม 10 % ของค่าภาษี
2.
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง
ทำให้ค่าภาษีน้อยลงต้องเสียเงินเพิ่ม 10 % ของค่าภาษีประเมินเพิ่มเติม
3.
ไม่ชำระเงินภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งการประเมินเสียภาษีเงินเพิ่ม 2
% ต่อเดือนของค่าภาษี
4.
ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต้องระวางโทษปรับตั้งแต่
5,000-50,000 บาท
5. ผู้ใดรู้อยู่แล้ว
หรือโดยจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จให้ถ้อยคำเท็จ
ตอบคำถามด้วยคำเท็จหรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดง
เพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้ายต้องระวางโทษจำคุกไม่
เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 หรือทั้งจำทั้งปรับ
  ดาวน์โหลดไฟล์