เกี่ยวกับ อบต.

คำแนะนำการติดต่อราชการ
คำแนะนำในการติดต่อเรื่อง ภาษีบำรุงท้องที่
ป็นภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดินอัตราภาษี
จะเสียตามราคาปานกลางของที่ดินมีหลายอัตราขอทราบรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่
โดยตรง ที่ดินว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์จะต้องเสียภาษีเป็น 2
เท่าของอัตราปกติ

การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและชำระภาษี
1.
ให้เจ้าหน้าที่ของที่ดิน, ผู้ครอบครองที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน
(ภ.บ.ท.5)และชำระภาษีปีละครั้ง ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 30 เมษยน ของทุกปี

2.
ผู้ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินใหม่หรือเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลงให้ยื่น
แบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท. 5) ภายใน 30
วัน
นับตั้งแต่วันที่โอนกรรมสิทธิ์

เอกสารที่ต้องนำมา
1.
โฉนดที่ดินและสำเนา
2. ใบเสร็จรับเงินของปีก่อน

การลด
หย่อน และการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่

1.
ที่ดินที่แปลงที่เจ้าของปลูกบ้านอยู่อาศัยไม่ทำการค้าหรือให้เช่าแต่อย่างใด
ทั้งสิ้น ลดหย่อนได้ 5 ไร่
ส่วนที่เกินต้องเสียภาษีตามอัตราที่กำหนด
2.
ที่ดินที่เจ้าของปลูกบ้านให้เช่า หรือปลูกบ้านทำการค้า
และได้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินแล้ว
จะได้รับการยกเว้นภาษีบำรุงท้อง
ที่ในส่วนที่อาคารนั้นตั้งอยู่

อัตราโทษและค่าปรับ
1.
ไม่ยื่นแบบภายในกำหนดเสียเงินเพิ่ม 10 % ของค่าภาษี
เว้นแต่มายื่นแบบ
แสดงรายการที่ดินก่อนเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบเสียเงินเพิ่ม 5 %
2.
ยื่นรายการไม่ถูกต้องทำให้จำนวนเงินที่จะเสียภาษีน้อยงต้องเสียภาษีเงิน
เพิ่ม 10 % ของค่าภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม
3.
ชี้เขตแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ลดน้อยลง
ให้
เสียเงินเพิ่มอีกหนึ่งเท่าของภาษีบำรุงท้องที่ที่ประเมินเพิ่มเติม
4.
ชำระภาษีเกินกำหนดวันที่ 30 เมษายน ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 24 ต่อปี
ของจำนวนเงินที่จะต้องเสียภาษี
เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน
  ดาวน์โหลดไฟล์