เกี่ยวกับ อบต.

คำแนะนำการติดต่อราชการ
คำแนะนำในการติดต่อเรื่อง ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง
ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ
กับที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น
หลัก
การสำคัญ

1. ต้องมีทรัพย์สิน อันได้แก่
1.1
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น
1.2
ที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น
2.
ไม่เข้าข่ายยกเว้น ตามมาตรา 9, 10 และมาตรา 19

ขั้นตอนการ
ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

1.
เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับมอบอำนาจหน้าที่รับแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (แบบ
ภ.ร.ด. 2) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ภายใน
เดือนกุมพาพันธ์ของทุกปี
2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกแบบเจ้งการประเมิน
(ภ.ร.ด. 8)
3. ผู้รับการประเมิน ต้องชำระเงินภายใน 30
วันนับถัดจากวันได้รับแบบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด. 8)

เอกสาร
ที่ต้องนำมาแสดง

ใบเสร็จรับเงินของปีก่อน

หลัก
เกณฑ์การประเมินค่ารายปี

1. ทรัพย์สินให้เช่า ค่าเช่าสมควร
ถือค่าเช่าคือ ค่ารายปี
2. ทรัพย์สินให้เช่า ค่าเช่าไม่สมควร
หรือหาค่าเช่าไม่ได้ ประเมินโดยเทียบเคียง
- ค่ารายปีที่ล่วงมาแล้ว
-
ค่ารายปีของทรัพย์สินที่ให้เช่า
3. กรณีเทียบเคียงแบบ 2 ไม่ได้
อาจใช้มูลค่ทรัพย์สินมาประกอบการประเมินค่ารายปีได้

การ
อุทธรณ์

หากผู้รับแบบประเมินไม่พอใจในการประเมินให้รับคำร้อง
ขออุทธรณ์ ภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับแบบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด. 8)

อัตรา
โทษของของค่าปรับ

1. ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการ
มีความผิดโทษ ปรับไม่เกิน 200 บาท และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังไม่เกิน 10 ปี
2.
ผู้ใดยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องตามความจริง
หรือไม่สมบูรณ์มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน
หรือปรับไม่
เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 5
ปี
3. ถ้าชำระค่าภาษีเกินกำหนด 30 วัน
นับจากวันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมินให้เสียเงินเพิ่ม ดังนี้
3.1
ไม่เกิน 1 เดือน เสียเพิ่ม 2.5%
3.2 เกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน
เพิ่ม 5 %
3.3 เกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน เพิ่ม 7.5 %
3.4
เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน เพิ่ม 10 %
3.5 เกิน 4 เดือนขึ้นไป
ให้ยึดอายัดหรือขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยมิต้องขอให้ศาลสั่งออกหมายยึด
  ดาวน์โหลดไฟล์