กฏหมายและระเบียบต่างๆ

ข้อบัญญัติ อบต.บางเสาธง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙
  ดาวน์โหลดไฟล์