กฏหมายและระเบียบต่างๆ

ข้อบัญญัติ อบต.บางเสาธง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙
  ดาวน์โหลดไฟล์